OTHER YNA INSIGNIAS
OSTALE OZNAKE JNA

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNEF I  UN MISSION ON SINAI 1956 - 1967.  MISIJA NA SINAJU 1956 - 1967.

 

      Misija je uspostavljena u novembru 1956. godine sa ciljem osiguranja i nadgledanja prekida neprijateljstava, uključujući i povlačenje oružanih snaga Francuske, izraela i Ujedinjenog Kraljevstva sa egipatskog teritorija. Nakon povlačenja, ove snage su služile kao brana za sprječavanje kontakata između egipatskih i izraelskih oružanih snaga. Misija je završila u šestom mjesecu 1967. godine na zahtjev Egipta. Jedinice za ovu misiju su poslale slijedeće zenlje: Brazil, Kanada, Kolumbija, Danska, Indija, Norveška, Švedska i Jugoslavija.

     
 
CAP BADGE SLEEVE PATCH  
Oznaka za kape  Oznaka za rukav  
     

      Established in November 1956 to secure and to supervise the cessation of hostilities, including the withdrawal of the armed forces of France, Israel and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from Egyptian territory, and after the withdrawal, to serve as a buffer between the Egyptian and Israeli Forces. The Mission was terminated at the request of Egypt in June 1967. The following countries provided troops to this Mission: Brazil, Canada, Columbia, Denmark, India, Norway, Sweden and Yugoslavia.

     

UNEF MEDAL  MEDALJA UNEF-A

 

      Medalja UNEF-a se dodjeljivala svim učesnicima misije, pa tako i pripadnicima JNA kontigenta. Sve misije UN-a imaju svoje spomen medalje. Prednji dio medalje je uvijek isti, oznaka UN-a, samo se mijenja naziv misije. Na zadnjoj strani piše: IN THE SERVICE OF PEACE, "u službi mira". Trake na kojima medalje vise su svojim bojama "prilagođene" misijama, a na ovoj su: smeđa boja trake simbolizira Sinaj (boja pijeska), Dvije linije koje se nalaze sa svake strane simboliziraju Sueski kanal (tamno plava) i dolinu Nila (zelena). Po sredini je svjetloplava ("UN plava") debela linija koja predstavlja Organizaciju UN.Vrpca je od moarirane* svile, boje pijeska, sa po jednom uspravnom tamno plavom i zelenom prugom sa svake strane, dok je po sredini deblja svjetloplava traka. 

     

     

      UNEF MEDAL was issued for the United Natins Peace keeping mission at Sinai, Egipt. The ribbon has a background of a sand or buff colour symbolizing the Sinai with a wide centre band of UN blue. Two thin lines in dark blue and green appear at either end of the ribbon, the blue representing the Suez Canal, and the green, the Nile Valley. Ninety days of service in the Mission was necessary to qualify for award of the medal.

     

YNA PLAQUE    PLAKETA JNA

 

      Plaketa JNA je znak priznanja na suradnji sa JNA, na jačanju OS i narodne obrane, kao i za uspomenu. Mogu se dodjeljivati rukovodstvima DPO, civilnim organima, ustanovama i organizacijama, vojnim jedinicama i ustanovama, vojnim i građanskim licima, stranim armijama i stranim državljanima. Ustanovljene su: Velika plaketa JNA, koju dodjeljuje savezni sekretar za narodnu obranu; Srednju plaketu JNA dodjeljuje načelnik Generalštaba JNA, pomoćnici saveznog sekretara i komandanti armija, vojnopomorske oblasti, RV i PVO; Malu plaketu dodjeljuje komandant divizije, a u inostranstvu vojni izaslanici JNA i šefovi vojnih delegacija (radnih grupa).

Vojni leksikon,  Vojnoizdavački zavod Beograd, 1981.

   
     

YOUTH TRAINNING UNITS  OMLADINSKE NASTAVNE JEDINICE

 
      Počev od 1975. godine omladina u SFRJ, školska i vanškolska se planski i organizirano odgajala, psihofizički i vojnostručno osposobljavala za ONO i DSZ prema jedinstvenim nastavnim planovima i programima, i to počev od petog razreda osnovne škole, pa do najvišeg stupnja obrazovanja, a u organizacijama društveno-političkih zajednica za omladinu koja nije pohađala škole srednjeg usmjerenog obrazovanja.

      U višim školama i na fakultetima osposobljavanje i priprema studentske omladine za ONO i DSZ sprovodila se putem izučavanja posebnog predmeta "Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita SFRJ", u I i II godini studija, kao i putem ostalih predmeta u koje su bili ugrađeni sadržaji koji su se ticali ONO i DSZ. Od 1976. do 1978. godine studenti prve godine studija imali su šesnaestodnevnu praktičnu obuku u centrima pri jedinicama JNA. Pošto su, prema Zakonu o vojnoj obavezi, mladići bili dužni da na odsluženje vojnog roka idu poslije završene srednje škole, prestala je i potreba za tom vrstom praktične obuke.

     
SLEEVE PATCH OFFICERS BREAST BADGE EXCELENT STUDENT BREAST BADGE
Oznaka za rukav svih pripadnika jedinice Značka za oficire Značka primjernog omladinca u obuci
     

SR CROATIA TERRITORIAL DEFENSE YOUTH TRAINNING UNITS 

OMLADINSKE NASTAVNE JEDINICE TO SR HRVATSKE

 

      Osposobljavnje i priprema omladine za ONO i DSZ koja nije pohađala srednje škole organizirala se i sprovodila po programu "Odbrana i zaštita" (slično kao i u srednjim školama). Obuka te kategorije mladih bila je u nadležnosti društveno-političkih zajednica. Pripremi mladih za ONO i DSZ umnogome su doprinosile i društvene organizacije kao što su Narodna tehnika, Crveni križ, Savez izviđača, Savez za fizičku kulturu i dr (primjer: godine 1978. te društvene organizacije su okupljale oko 7.000.000 mladih).

     
   
SLEEVE PATCH    
Oznaka za rukav    
     

DEFENSE UNIVERSITY STUDENT   STUDENT OPĆENARODNE ODBRANE

 

      Nastavni kadrovi za predmete iz općenarodne odbrane i društvene samozaštite školovali su se i usavršavali na fakultetima (smjer ONO), koji su od 1975. godine počeli raditi u pet jugoslavenskih gradova: Sarajevo, Zagreb, Skopje, Ljubljana i Beograd. Godišnje se upisivalo oko 800 redovnih i oko 1.000 vandrednih studenata oba spola, a 1980. godine diplomirala je prva generacija - 272 redovna i 826 vanrednih studenata.

     
   
SLEEVE PATCH    
Oznaka za rukav    
     

MILITARY POLICE BELT BUCKLE   VOJNA POLICIJA KOPČA ZA OPASAČ

 

      Vojnici i aktivna vojna lica vojne policije na pafti (kopči) opasača nose znak vojne policije. Znak je srebrnopatinirane boje, a petokraka zvijezda zlatnožute boje. Širina znaka je 36 mm, a visina 52 mm.

t. 236. - Pravilnik o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz1989.

      Veličina cijele kopče je 70 mm sa 55 mm. Zvijezda petokraka sa rasponom između suprotnih krakova od 27 mm, na sebi nosi bijelim slovima ispisano JNA, iznad nje je reljefno ispisano VOJNA, a ispod POLICIJA.

     
 
ARMED FORCES MP TERRITORIAL DEFENCE MP  
Vojna policija vojne jedinice Vojna policija jedinica Teritorijalne obrane  
     

GALA UNIFORM BELT       EŠARPA

 

      Ešarpa (fr.) traka od tkanine izvezena zlatnim ili srebrenim predivom, često ukrašena ornamentima. Nosi se oko struka preko bluze ili šinjela, ili preko ramena vezana u suprotni bok. Prvi put ešarpa se spominje u starih Grka. U srpskoj vojsci ešarpe se  uvode 1836, a u JV čine sastavni dio svečane uniforme. Kao dio uniforme zadržana je u mnogim armijama i proslije drugog svjetskog rata. U JNA je uvedena 1946. Za oficire i podoficire od pozlaćenog, a za vojne službenike od srebrnobjelog prediva. Zakopčava se paftom u obliku grba SFRJ. Starješine je nose u svečanim prilikama uz svečanu uniformu.

Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod Beograd, 1981

     
ARMY    KOV
 
AIR FORCE   AVIJACIJA
     

      Ešarpa aktivnih vojnih lica je od trake širine 44 mm izatkane od prediva zlatnožute boje za mlađe oficire i oficire i srebrenobijele boje za vojne službenike. protkana je sa četiri reda kvadrata, čije su strane 2 mm. Kvadrati na ešarpi za KoV su crveni, a za RV i PVO - plavi. po jedan red kvadrata je na 2 mm od svake ivice trake, a dva srednja reda su na 2 mm jedan od drugog. Vez trake je prema utvrđenom uzorku. Čohana postava po širini sa obje strane prelazi traku ešarpe za 2 mm. Boja postave je za KoV tamnocrvena, a za RV i PVO tamnoplava.

      Pafta** na ešarpi je u obliku grba SFRJ zlatnožute boje za mlađe oficire i oficire  i srebrenobijele za vojne službenike i sastoji se od dva dijela. Dio grba sa buktinjama je pričvršćen za desnu stranu, a vanjski motiv grba za lijevi stranu ešarpe. Ešarpa se zakopčava provlačenjem djela grba sa buktinjama kroz prorez na sredini vanjskog motiva grba.

t. 354 - Pravilnik o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz 1989.

     

GALA DRESS UNIFORM's INSIGNIAS  OZNAKE ZA SVEČANE UNIFORME

 

GALA DRESS UNIFORM's INSIGNIAS  OZNAKE ZA SVEČANE UNIFORME

 

      Aktivna vojna lica KoV, RV i PVO, osim generala, na uglovima okovratnika svečanih bluza tamnoplave boje, odnosno olovnoplave i golublje sivomaslinaste boje nose metalnu ili vezenu oznaku zlatnožute boje. Oznake su  na romboidnoj podlozi od iste tkanine kao i bluze, veličine 42x32 mm, oivičene gajtanom zlatnožute boje debljine 2 mm. Oznaka iz stava 1. ove tačke za aktivna vojna lica KoV sastoji se od dva ukrštena mača sa hrastovim i lovorovim listovima. Visina oznake je 39 mm, a širina - 26 mm. Oznaka za aktivna vojna lica RV i PVO sastoji se od zvijezde petokrake, raširenih krila i ukrštenih lovorovih grančica. Visina oznake je 25 mm, a širina - 30 mm.

 

t. 223. - Pravilnik o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz 1989.

     
ARMY GALA DRESS (military personnel) GALA DRESS (civilian personel) AIR FORCE - GALA DRESS
oznaka reveri aktivnih vojnih lica KoV oznaka na reverima vojnih službenika na reverima aktivnih vojnih lica RV i PVO
Veličina: 4,2 x 3,2 cm Veličina: 3,9 x 2,6 cm Veličina: 2,5 x 3 cm
     
      Pripadnici vojnih orkestara KoV, RV i PVO i Umjetničkog ansambla JNA i dirigenti vojnih orkestara i ansambala, osim u RM, na bluzi nastupne i svečane-nastupne uniforme nose:

3) na uglovima okovratnika - oznaku iz tačke 223. ovog pravila na crvenoj podlozi za KoV i tamnoplave boje za RV i PVO, oivičenoj gajtanom, debljine 2 mm, za oficire zlatnožute boje, a za vojne službenike i građanska lica - srebrenobijele boje.

t. 225. - Pravilnik o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz 1989.

     
ARMY GALA DRESS  MUSICIANS (civilian servants) PRESIDENTIAL GUARD
 (military personnel) Muzičari  -  vojni službenici Gardijska jedinica
     

MUSICIAN's SLEEVE PATCHS  OZNAKE ZA RUKAV - MUZIČARI

 
CIVILIAN SERVANTS CIVILIAN SERVANTS CIVILIAN SERVANTS
Vojni službenici Vojni službenici Vojni službenici
     
   
MILITARY PERSONNEL    
Aktivna vojna lica    
     

OTHER INSIGNIAS  JOŠ OZNAKA

 
YUGOSLAV NATIONAL ARMY  YUGOSLAV NAVY SURVAILANCE SERVICE
Jugoslavenska narodna armija Jugoslavenaska Ratna Mornarica Služba za osmatranje i obavještavanje
     
     

      Dežurni, na sredini nadlaktice lijeve ruke, nosi crvenu traku, širine 75 milimetara, na kojoj se nalazi vezeni amblem JNA odnosno vezeni amblem TO.

t.239 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

   
SOLDIER ON DUTY    
Oznaka dežurnog    
     
     
 
* moariran moare, -ea francuski (moire - preljev, sjaj) tkanina sa sjajnim valovitim šarama; moariran - protkan moareom
** pafta turski - 1. kovna pločica, karika, grivna, sponka, spona; 2. pojas   
Bratoljub Klaić, Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1990

ON TOP    NA VRH

 

Š All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

Š Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.