CIVILIAN SERVANTS IN ARMED FORCES
VOJNI SLUŽBENICI U ORUŽANIM SNAGAMA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Vojni službenik u JNA je kategorija vojnih lica, koja obavljaju određene dužnosti za koje nije neophodna i određena stručna vojna sprema. Za razliku od oficira i mlađih oficira ne obavljaju komandne dužnosti. Po stupnju straješinstva razvrstani su u devet klasa. Uniforma VS odgovara oficirskoj, s tim da su im oznake čina srebrene boje. Kategorija VS se od 1974. godine ne zanavlja, osim u muzičkoj službi, a dužnosti u drugim službama koje su ranije bile predviđene za vojne službenike, zavisno od karaktera i potrebne spreme, popunjavaju se drugim kategorijama aktivnih vojnih lica ili građanskih lica na službi u JNA.

      A civil servant in the JNA is a category of military personnel, who perform certain duties for which a certain military training is not necessary. Unlike officers and junior officers, they do not perform command duties. They are divided into nine classes according to the degree of eldership. The uniform of the Armed Forces corresponds to the officer's, with the rank insignia of silver. The VS category has not been renewed since 1974, except in the music service, and duties in other services that were previously provided for military officers, depending on the character and required training, are filled by other categories of active military personnel or civilians serving in the JNA.

Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981.

Military Lexicon, Military Publishing House, Belgrade, 1981

     

      Oznake klasa vojnih službenika su po obliku i načinu označavanja iste kao i oznake odgovarajućih činova mlađih oficira i oficira, s tim što su širiti srebrnobijele boje, a umjesto zvjezdica - rozete srebrenobijele iste veličine. Dugmad na naramenicama bluze i šinjela vojnih službenika su srebreno bijele boje.

t. 214.-Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989

   
     

      The classes’ insignia for civilian servants in armed forces are the same in form and manner of marking as the insignia of the corresponding ranks of junior officers and officers, with the spread of silver-white colors, and instead of stars - silver-white rosettes of the same size. The buttons on the uniforms and the shoulder straps of military blouses and overcoats are silver-white.

article. 214. Rulebook on Military Uniforms of the Armed Forces of the SFRY from 1989.

 
     

RANK INSIGNIAS (Classes)  OZNAKE ČINOVA (klasa)

 

GROUND FORCES   KOPNENA VOJSKA from 10. 10. 1982. till 2007.

     
 
CIVILIAN SERVANT 4th CLASS  ARMY CIVILIAN SERVANT 4th CLASS  ARMY  
Vojni službenik IV klase Vojni službenik IV klase  
     

NAVY   RATNA MORNARICA  from / od 10. 10. 1982. till / do 2007.

     
 
CIVILIAN SERVANT 2nd CLASS CIVILIAN SERVANT 5th CLASS  
Vojni službenik II klase Vojni službenik V klase  
     

KLASA VOJNIH SLUŽBENIKA CIVILIAN SERVANTS CLASSES

JEDNAK ČINU EQUAL TO the RANK OF

 
Vojni službenik I klase Civilian servant 1st class Pukovnik  /  Colonel
Vojni službenik II klase Civilian servant 2nd class Potpukovnik  / Lieutenant Colonel
Vojni službenik III klase Civilian servant 3rd class Major  /  Major
Vojni službenik IV klase Civilian servant 4th class Kapetan 1. klase  /  Captain 1st class
Vojni službenik V klase Civilian servant 5th class Kapetan  /  Captain
Vojni službenik VI klase Civilian servant 6th class Poručnik  /  First Lieutenant
Vojni službenik VII klase Civilian servant 7th class Podporučnik  /  Lieutenant
Vojni službenik VIII klase Civilian servant 8th class Zastavnik 1. klase  /  Sergeat Major  
Vojni službenik IX klase Civilian servant 9th class Stariji vodnik 1. kl /  Sergeant 1st class
     
 

RANK INSIGNIAS (Classes)  OZNAKE ČINOVA (klasa)

 

GROUND FORCES   KOPNENA VOJSKA  before / prije 1982.

 
CIVILIAN SERVANT 4th CLASS CIVILIAN SERVANT 5th CLASS CIVILIAN SERVANT 6th CLASS
Vojni službenik IV klase Vojni službenik V klase Vojni službenik VI klase
     
   
CIVILIAN SERVANT 7th CLASS    
Vojni službenik VII klase    
     

      Klase vojnih službenika u JNA stupnjevi su starješinstva u kategoriji vojnih službenika. Uvedene su 1954. godine umjesto rangova. Tada su vojni službenici razvrstani u dvanaest, a od 1964. godine u devet klasa. Obilježavaju se rimskim brojevima IX do I. U pogledu starješinstva klase vojnih službenika odgovaraju činovima mlađih oficira i oficira. Činovima mlađih oficira – starijeg vodnika I. klase i zastavnika odgovara IX i VIII klasa, a činovima oficira – potporučnika, poručnika, kapetana, kapetana I. klase, majora, potpukovnika i pukovnika odgovara – VII, VI, V, IV, III, II i I klasa.

      Classes of civilian servants in the JNA are degrees of seniority in the category of military officers. They were introduced in 1954 instead of ranks. At that time, civilian servants were divided into twelve, and since 1964 into nine classes. They are marked with Roman numerals IX to I. In terms of seniority, the classes of civilian servants correspond to the ranks of junior officers and officers. The ranks of junior officers - senior sergeant I. class and ensign correspond to IX and VIII class, and the ranks of officers - lieutenant, lieutenant, captain, captain I. class, major, lieutenant colonel and colonel correspond - VII, VI, V, IV, III, II and Class I.

Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981.

Military Lexicon, Military Publishing House, Belgrade, 1981

     
 

COLLAR INSIGNIAS   OZNAKE SA REVERA

 

      Mlađi oficiri, oficiri do čina pukovnika i vojni službenici KoV i RV i PVO na uglovima okovratnika bluze službene uniforme svakodnevne i službene uniforme za stroj nose oznake roda odnosno službe. Oznaka roda odnosno službe nose i mlađi oficiri, oficiri do čina potpukovnika i vojni službenici IX do II klase i na uglovima okovratnika prazničnih i svečanih bluza, ukoliko se nose svečane uniforme iz t. 84. ovog pravila. Oznake su metalne ili vezene, za mlađe oficire i oficire zlatnožute boje, a za vojne službenike - srebrenobijele boje. Oznake se pričvršćuju ili vezu na romboidnu podlogu od iste tkanine kao i bluza, veličine 42 x 32 mm. Podloga je oivičena gajtanom debljine 2 mm, za mlađe oficire i oficire zlatnožute, a za vojne službenike - srebrenobijele. 

č. 222 - Pravilo o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz 1989.

     
MUSICIANS (regular uniform) ARMY INFORMATIC's
Muzičari (redovna uniforma) Kopnena vojska Iinformatika
     

      Junior officers, officers up to the rank of colonel and civilian servants of the Armed and the Air Defense shall wear gender and service badges on the corners of the collar of the blouse of the official uniform and the parade uniform. The designation of gender or service is also worn by junior officers, officers up to the rank of lieutenant colonel and military officers of IX to II class and on the corners of the collars of festive and ceremonial blouses, if ceremonial uniforms from t. 84 of this rule. The insignia are metal or embroidered, for junior officers and officers golden yellow, and for civilian servants - silver white. The insignias are attached or tied to a rhomboid base of the same fabric as the blouse, measuring 42 x 32 mm. The base is bordered with a 2 mm thick cord, for junior officers and officers golden yellow, and for civilian servants - silver white.

article. 222. Rulebook on Military Uniforms of the Armed Forces of the SFRY from 1989.

     

MILITARY MUSICIAN's    PRIPADNICI VOJNIH ORKESTARA

 

      Pripadnici vojnih orkestara KoV, RV i PVO i Umjetničkog ansambla JNA i dirigenti vojnih orkestara i ansambala, osim u RM, na bluzi nastupne i svečane-nastupne uniforme nose:

      3) na uglovima okovratnika - oznaku iz tačke 223. ovog pravila na crvenoj podlozi za KoV i tamnoplave boje za RV i PVO, oivičenoj gajtanom, debljine 2 mm, za oficire zlatnožute boje, a za vojne službenike i građanska lica - srebrenobijele boje.

t. 225. - Pravilo o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz 1989.

     
COLLAR INSIGNIAS  OZNAKE SA REVERA
     
 
GALA UNIFROM GALA UNIFORM  
Oznaka na svečanoj bluzi Oznaka na svečanoj bluzi  
     

SLEEVE INSIGNIAS  OZNAKE SA RUKAVA

     
     

      Members of the military orchestras of the Armed Forces, the Armed Forces and the Air Defense and the JNA Art Ensemble and conductors of military orchestras and ensembles, except in the Navy, wear the following uniforms and ceremonial uniforms on their blouses:

      3) on the corners of the collar - the mark from article 223 of this rule on the red background for the Armed Forces and dark blue colors for RV and PVO, bordered with cord, 2 mm thick, for officers golden yellow, and for civilian servants and civilians - silver white.

article. 225. Rulebook on Military Uniforms of the Armed Forces of the SFRY from 1989.

     

BUTTONS  DUGMAD

     
   
Veličina: promjer 22 mm    
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.