NORTHERN MACEDONIAN ARMED FORCES UNITS
JEDINICE ORUŽANIH SNAGA SJ. MAKEDONIJE

FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA  BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

 
 
 
 

MINISTRY OF DEFENCE
OFFICIAL WEBSITE
MILITARY ACADEMY
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOINT OPERATIVE COMMAND  ZDRUŽENA OPERATIVNA KOMANDA

 

      Zadaća Združene operativne komande je priprema konvencionalnih kopnenih i zračnih snaga Armije Republike Makedonije za obranu i zaštitu teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Republike Makedonije. Osim toga učestvuje u mirovnim operacijama, u sprečavanju sukoba i regionalnih kriza pod vodstvom NATO-a, UN-a, OESS-a, EU-a te ostalih međunarodnih organizacija i paktova čiji je Makedonija član. Osim toga ZOK pruža i podršku Ministarstvu unutarnjih poslova, organima državne vlasti kao i jedinicama lokalne samouprave. Brine se i za planiranje i izvođenje obuke po NATO standardima.

     
 
 
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH   old  
Здружена оперативна команда Здружена оперативна команда  
Oznaka za desni rukav Oznaka za desni rukav - starija  
 

VI. OZNAKE JEDINICA  Član 40.

Stav 2. 1.

      Oznaka Združene operativne komande je u obliku kruga, obrubljenog žutom bojom, podjeljenog u dva kruga. U prvom krugu je na tamnoplavoj osnovi, u gornjem dijelu ispisan natpis “ЗДРУЖЕНА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА” (Združena operativna komanda), a u donjem dijelu je simetrično postavljeno devet petokrakih zvijezda. U unutrašnjem krugu je u osnovi, u gornjoj polovini državna zastava, dok je donji dio osnove svjetlozelene boje. U sredini je prikazan tenk, na vrhu tenkovske cijevi je prikazan mač sa sječivom na gore. Pod tenkom su prikazani ukršteni topovska cijev i puška, a od sredine tenka se vide dva krila.

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi,.....

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

     

RESERVE FORCES COMMAND  KOMANDA REZERVNIH SNAGA    Команда за резервни сили

 
     
     

      The insignia of the Reserve Forces Command is a circular with an olive green back­ground and light green fimbriation. On the ring around the national flag is the inscription “КОМАНДА ЗА РЕЗЕРВНИ СИЛИ” (RESERVE FORCES COMMAND) in a circle. In the center of the insignia is the flag of the Republic of Macedonia over which are crossed gun, sword, and tank gun.

Trajče Trajkov, The flag of the Republic of Macedonia on arm amblems, Macedonian Herlad, November 2019, Issue 13  

     

CENTER FOR ELECTRONIC RECONNAISSANCE   CENTAR ZA ELEKTRONSKO IZVIĐANJE

Центар за електронско извидување 

 
     

2nd MECHANIZED INFANTRY BRIGADE  "LEOPARDS"

2. MEHANIZIRANA PJEŠADIJSKA BRIGADA  "LEOPARDI"

 

     Druga mehanizirana pješadijska brigada Leopardi je razmještena u tri kasarne i to u Tetovu, Kičevu i Ohridu. Brigada je formacijski definirana kao Jedinica za brze intervencije (Edinica za brzi intervencii) u sastavu specijalnih snaga. Njeni pripadnici na lijevom rukavu nose ispod makedonske zastave amblem sa leopardovom glavom. Druga mehanizirana pješadijska brigada njeguje tradicije Kičevsko-Mavrovskog odreda formiranog 21. 05. 1943. godine. Sama je brigada formirana odlukom Predsjednika države, Kire Gligorova, po formiranju ARM-a, kao 13. pješadijska brigada. 2002. godine 13. pješadijska brigada se pretvara u 2. pješadijsku brigadu, a 2006. se transformira u 2. mehaniziranu pješadijsku brigadu. Dan jedinice je 21. 05., a nadimak „Leopardi“ se koristi od 2000. godine. Jedinice iz sastava ove brigade učestvuju u nekoliko navrata u misiji ISAF i to u sastavima Njemačkog i Britanskog kontingenta.

     

RIGHT SLEEVE PATCH (camo)   RIGHT SLEEVE PATCH
First version Prva verzija 2002.-2003.   Oznaka za desni rukav  (verzija)
     

VI. OZNAKE JEDINICA  Član 40.

Stav 2. 3. 1.

      Oznaka 2. Mehanizirane pješadijske brigade je u obliku štita obrubljenog crnom bojom, sa tamnozelenom osnovom, a u sredini oznake je predstavljena leopardova glava u narandžastoj i crnoj boji, a nad njom u traci žute boje crnim je slovima ispisan logo jedinice “СИЛА ЗА МИР” (Sila za mir).

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi,.....

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

     
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH
Oznaka za desni rukav (verzija) Oznaka za desni rukav (verzija) Oznaka za desni rukav (verzija)
     
 
  MISTAKE! WRITTEN 1st INSTEAD 2nd!  
  Oznaka sa pogrešnim brojem! brigade  
     
 
3rd COMPANY 4th COMPANY  
Oznaka 3. čete Oznaka 4. čete  
     

SPECIAL OPERATIONS REGIMENT    PUK ZA SPECIJALNE OPERACIJE

 

      Iskustvo iz rata koji je 2001. godine zahvatio Makedoniju doprinosi reorganizaciji ARM. Vojska se prestrukturira, brojčano smanjuje i profesionalizira. Tako je 08. 12. 2003. godine formiran Puk za specijalne operacije koji se čine dva dijela: Odred za specijalne namjene „Volci“ (Vukovi) i bataljon „Rendžeri“, koji je sastavljen od dijela pripadnika izviđačkog bataljona „Risovi“ i jednog dijela 501. Padobransko-diverzantskog odreda, kao i djela pripadnika ESM Volci. U sastav ulaze i vojnici iz drugih jedinica, nakon što prolaze jaku selekciju. Jedinice iz ovog Puka su učestvovale u misijama u Iraku i Afganistanu, pri čemu izvode obuku sa jedinicama domaćina, ali i sa pripadnicima jedinica u čijem su sastavu i bili, obučavajući ih u temama, kao što je urbana borba.

     
 
RIGHT SLEEVE PATCH (dress unifrom) RIGHT SLEEVE PATCH (camo)  
Oznaka za desni rukav svečane uniforme Oznaka za desni rukav radne uniforme  
     

      Puk za specijalne operacije Vojske Makedonije u svojem sastavu ima dvije elitne jedinice „Vukove“ i „Rendžere“. Baza ove jedinice je u skopskoj kasarni „Ilinden“ (bivša JNA kasarna „Maršal Tito“). Ova elitna jedinica osnovana je još 1994. Amblem “Vukova” Štit – predstavlja armijsku, odnosno vojničku pripadnost, a crvena boja označava hrabrost i riјešenost (to je jedna od boja Republike Makedonije). Nož - označava vojsku, a strijela predstavlja specijalne jedinice. Žuta boja je boja pravičnosti i velikodušnosti (također jedna od boja Republike Makedonije). Padobran i krilo – prikazuje da je u pitanju padobransko – desantna jedinica, koja koristi avione i helikoptere, Vuk – simbol Jedinice, označava riješenost, a boje u kojima je oslikan crna što predstavlja razumnost i bijela čast. Lenta u crvenoj boji na kojoj je natpis “Semper Etiam Ubique Superiores “ je zapravo moto Jedinice “Uvek i svuda prvi”. Vukovi (Makedonski: Волци) su specijalna jedinica Makedonske vojske. Ova je jedinica bila primarna vojna snaga angažirana u sukobima 2001. sa Albancima u Zapadnoj Makedoniji. 

      U Puku za specijalne operacije nose se beretke raznih boja. Vukovi nose crvene (bordo) beretke, rendžeri zelene, dok štabno osoblje nosi plave (teget) beretke.

     

SELFPROPELED HOWITZER BATTALION 155 mm SAMOHODNI HAUBIČKI BAT. 155 mm

 

     Moto ove jedinice je „Snažan i vješt“ (Makedonski: Silen i vešt). Jedinica do 17. 07. 2002. godine postoji kao 2. artiljerijski puk u sastavu 2. Armijskog Korpusa, kada se transformira i postoji kao artiljerijski bataljon u sastavu KoV-a do 19. 04. 2006. godine. Od toga dana ova jedinica postaje Samohodni haubički bataljon 155mm kao jedinica za vatrenu podršku Združene operativne komande (ZOK-a). Glavne zadaće bataljona su artiljerijska podrška obrambenim i napadačkim akcijama snaga Združene operativne komande, provođenje mobilizacije i integriranje aktivnog i rezervnog sastava, te koordinacija vatrene podrške.

     
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH (camo) ARTILLERY BATTALION
Самооден артилериски баталјон (2005-2007) Aртилериски баталјон (2012-2014)
Oznaka za desni rukav Oznaka za desni rukav (radna uniforma) Artiljerijski bataljon
     

VI. OZNAKE JEDINICA  Član 40.

Stav 2. 6. 1.

      Oznaka samohodnog haubičko-artiljerijskog bataljona je u obliku štita obrubljenog crnom bojom, na zelenoj osnovi, u sredini je prikazan zmaj okrenut na lijevo, a nad njim su prikazani ukršteni topovska cijev i raketa žute boje, a nad njima traka žute boje, obrubljena crnom bojom i istom bojom je ispisan logo jedinice „СИЛЕН И ВЕШТ” (Snažan i vješt).

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi,.....

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

     

ARMORED BATTALION "NIGHTS"    OKLOPNA JEDINICA "VITEZI"

 

     Formiranjem Centra za obuku oklopno-mehaniziranih jedinica, 02. 06. 1993. sa samo pet tenkova T-34, stvara se i prva tenkovska jedinica makedonske vojske, koja ulazi u sastav 1. gardijske brigade i namijenjen je za obuku redovnog vojničkog sastava. 1999. godine Bugarska i Grčka doniraju sredstva te se stvara oklopni bataljon opremljen tenkovima T-55. Krajem 2001. ovaj oklopni bataljon dobiva tenkove T-72 A kupljene u Ukrajini. Do nove transformacije bataljona dolazi 14. 04. 2006. godine u Oklopni bataljon T-72 „B“. Zadaci ovog bataljona su izvođenje kombiniranih, obrambenih i napadačkih operacija u zonama svoje odgovornosti te osiguravanje objekata od strateškog značenja.

     
   
BREAST BADGE    
Оклопен баталјон Т-72А "Витези"    
Prsna značka    
     
RIGHT SLEEVE PATCH (service uniform) RIGHT SLEEVE PATCH (camo) RIGHT SLEEVE PATCH (from 2016)
Оклопен баталјон Т-72А "Витези" Оклопен баталјон Т-72А "Витези" Оклопен баталјон Т-72А "Витези"
Oznaka za desni rukav (službena uniforma) Oznaka za desni rukav (radna uniforma) Oznaka za desni rukav (od 2016)
     

VI. OZNAKE JEDINICA  Član 40.

Stav 2. 5. 1.

      Oznaka oklopnog bataljona je u obliku štita obrubljenog žutom bojom, na zelenoj osnovi, u sredini je prikazan oklopljeni konjanik-vitez koji kopljem probija zmaja crno i sive boje, a pod njima je prikazan tenk u profilu, sive boje, a nad konjanikom je traka žute boje, obrubljena crnom bojom i istom bojom je ispisan logo jedinice “МОЌТА Е СО НАС” (Ta je snaga sa nama).

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi,.....

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

     

SIGNALS CORPS   JEDINICE VEZE

 
SIGNALS BATTALION SIGNALS BATTALION SIGNALS BATTALION
Баталјон зa врски Баталјон зa врски Баталјон зa врски
Bataljon veze Bataljon veze Bataljon veze
     

VI. OZNAKE JEDINICA  Član 40.

Stav 2. 9. 1.

      Oznaka Bataljona veze je u formi štita, opšivenog žutom bojom, na zelenoj osnovi, u čijoj je sredini prikazan mač, sa sječivom okrenutim prema gore. Iza gornje polovine mača su prikazane dvije ukrštene zastave, jedna crvena, druga žuta. U doljnjem dijelu se nalaze dva hrastova lista po čijim sredinama je prikazana po jedna crvena munja.

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi,.....

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

     

OTHER INSIGNIAS   OSTALE OZNAKE

 
   
"GRAD" MULTIPLE ROCKET LAUNCHER    
АРМ  "ГРАД"    
Samohodni višecjevni bacač raketa "Grad"    
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.