SERBIAN MILITARY RANK INSIGNIAS
OZNAKE  ČINOVA  OJSKE  SRBIJE

 

 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFENSE

OFFICIAL WEBSITE

SERBIAN ARMED FORCES
OFFICIAL WEBSITE
 
 
MILITARY INSIGNIAS

FOR SELL

 
 
 
 
 
 
     Činovi Vojske Srbije mahom odgovaraju činovima nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore, dok se koriste potpuno nove oznake koje je osmislio major Јovan Мilak. Neki činovi, poput mornaričkih kao i činova kapetana prve klase i vodnika prve klase su prema novom Zakonu izbačeni, a dodan je čin brigadnog generala.
     Most of Serbian military ranks correspond with ranks in ex Armed forces of Serbia and Montenegro, but they are totally redesigned by major Jovan Milak. Some ranks like navy ones and captain 1st class and master sergeant are obsolete. Brigadier general is added.
 

GENERALS  GENERALI

 

GENERAL/ADMIRAL  GENERAL/ADMIRAL

 
   
    BREAST RANK RIVER FLOTILA
    prsna oznaka riječna flotila
 

 

GENERAL COLONEL  GENERAL PUKOVNIK

 
BREAST RANK ARMY BREAST RANK AIR FORCE BREAST RANK RIVER FLOTILA
prsna oznaka KoV prsna oznaka avijacija prsna oznaka riječna flotila
 

     General-potpukovnik je u Vojsci Srbije i armijama mnogih zemalja treći generalski čin, odnosno treći u onim armijama gdje je u upotrebi čin brigadnog generala. Тokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ od 01. 05. 1943. godine uveden je u upotrebu čin general-lajtanta, a njega je 1952. u JNA zamijenio čin general-potpukovnika i kao takav postojao je i u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore. U ratnoj mornarici čin general-potpukovnika odgovara činu vice-admirala.

 
GENERAL  MAJOR  GENERAL MAJOR
 

    

BREAST RANK ARMY BREAST RANK AIR FORCE BREAST RANK RIVER FLOTILA
prsna oznaka KoV prsna oznaka avijacija prsna oznaka riječna flotila
 

     General-major je u Vojsci Srbije drugi generalski čin. Čin general-majora prvi put je ustanovljen u Francuskoj u XVIII vijeku. U srpskoj vojsci i Vojsci Kraljevine Jugoslavije nije postojao ali je korišten odgovarajući čin divizijskog generala. Тokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 01. 05. 1943. godine i kao takav postojao je i u JNA, Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore. U ratnoj mornarici čin general-majora odgovara činu kontra-admirala.

 
BRIGADIER GENERAL  BRIGADNI GENERAL
BREAST RANK ARMY BREAST RANK AIR FORCE BREAST RANK RIVER FLOTILA
prsna oznaka KoV prsna oznaka avijacija prsna oznaka riječna flotila
 

      Brigadni general je u Vojsci Srbije prvi (početni) generalski čin. Čin brigadnog generala uspostavljen je u Francuskoj u XVIII vijeku. U Srpskoj vojsci i Kraljevini Jugoslaviji nije postojao, ali je korišten čin divizijskog generala. U ratnoj mornarici čin brigadnog generala odgovara činu komodora.

 

OFFICERS  OFICIRI

 

COLONEL  PUKOVNIK

 

    

EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE EPAULETTE AIR FORCE

epoleta KoV

epoleta avijacija

epoleta avijacija

 
BREAST RANK BREAST RANK  (desert camo)  
   prsna oznaka prsna oznaka (pustinjska kamuflaža)  
 

     Pukovnik je u Vojsci Srbije i u armijama većine zemalja drugi oficirski čin za starješine na položaju komandanta puka i brigade i za odgovarajuće upravne, štabne i komandne dužnosti. Čin pukovnika se prvi put pojavio u Francuskoj u XIV vijeku. U Srpskoj vojsci uveden je 1830. godine, a postojao je i u jugoslavenskoj vojsci. Тokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 01. 05. 1943. godine i kao takav postojao je i u JNA, Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore. U ratnoj mornarici čin pukovnika odgovara činu kapetana bojnog broda.

 

LIEUTENANT COLONEL  POTPUKOVNIK

 

 

 
EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE  
epoleta KoV epoleta avijacija  

   
BREAST RANK    
prsna oznaka    
     Potpukovnik je u Vojsci Srbije i u armijama većine zemalja čin oficira za starješine dužnosti načelnika štaba i pomoćnika komandanta puka, brigade i njima ravnih jedinica ili odgovarajuće štabne dužnosti. U Vojsci Srbije u čin potpukovnika unapređuje se major koji ispunjava opće uslove za unapređenje i koji je postavljen na formacijsku dužnost potpukovnika, ako je na toj dužnosti proveo jednu godinu i ako je u činu proveo pet godina. Čin potpukovnika se prvi put pojavio u francuskoj vojsci u XVI vijeku. U Ssrpskoj vojsci uveden je 1830. godine, a postojao je i u jugoslavenskoj vojsci. Тokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 01. 05. 1943. godine i takav status je zadržao i u JNA. U ratnoj mornarici čin potpukovnika odgovara činu kapetana fregate.
 
MAJOR  MAJOR
 

EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE EPAULETTE ARMY
epoleta KoV epoleta avijacija epoleta KoV

 
BREAST RANK BREAST RANK (for black uniform)  
prsna oznaka prsna oznaka (za crne uniforme)  
     Мajor je oficirski čin u vojsci. Predsavlja najniži čin među višim oficirima. U većini zemalja major komanduje bataljonom ili divizionom. Тakođe, u većini armija dobijanje čina majora je povezano sa polaganjem ispita ili završenom odgovarajućom školom. Јavlja se prvi put u XVI vijeku, međutim, tek tokom građanskog rata u Engleskoj (1642-1651) uvršten je po prvi put među oficirske činove. Do XIX vijeka u upotrebi je u svim armijama sa engleskog govornog područja i u još nekim drugim. Čin majora se do tog vremena razvio u prvi komandni (štapski) čin, pre nego čin zapovjednika na bojnom polju, za razliku od čina kapetana koji je ostao podređen i namijenjen oficirima - zapovjednicima jedinica na nivou čete. U srpskoj vojsci je uveden 1830. Uglavnom u svim armijama se sastoji od jedne zvjezdice i trake koja označava višeg oficira. U ratnoj mornarici čin majora odgovara činu kapetana korvete.
 

CAPTAIN  KAPETAN

 
EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE BREAST RANK  (desert camo)
epoleta KoV epoleta avijacija prsna oznaka (pustinjska kamuflaža)
 
     Кapetan je u Vojsci Srbije i u armijama većine zemalja čin oficira za starješine na položaju komandira čete (baterije) i njima ravnim. U većini armija najviši je čin nižih oficira. Predstavlja jedno od najstarijih vojnih zvanja koje je označavalo razne funkcije u vojnoj hijerarhiji. Кao vojni čin kapetan je postojao već u doba Rimske imperije, a pretpostavlja se da datira još od ranije. Кroz povijest, kao „glavni čovek“ najčešće je predvodio četu ili kolonu (stroj) vojnika. U srednjem vijeku, nezavisne najamničke čete (ili condottieri) imale su u svojoj hijerarhiji kapetana (koji je zapovjedao četom), manji broj poručnika i nešto veći broj narednika. Оva osnovna struktura činova kasnije je usvojena od strane nacionalnih armija kada su one profesionalizovane tokom XVI i XVII vijeka. U srpskoj vojsci uveden je 1860. godine, a u jugoslovenskoj vojsci do Drugog svjetskog rata postojali su činovi kapetan II i kapetan I klase. Тokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 01. 05. 1943. godine i takav status je zadržao i u JNA, ali je 1952. godine pored kapetana uveden i čin kapetana I. kl. U ratnoj mornarici čin kapetana odgovara činu poručnika fregate.
 

LIEUTENANT PORUČNIK

 
EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE  
epoleta KoV epoleta avijacija  
 
BREAST RANK BREAST RANK  (desert camo)  
prsna oznaka prsna oznaka (pustinjska kamuflaža)  
 

     Poručnik je u Vojsci Srbije i u armijama većine zemalja drugi oficirski čin za starješine na položaju komandira voda i početne oficirske dužnosti u službama. U Vojsci Srbije u čin poručnika proizvode se oficiri iz čina potporučnika. U činu poručnika provodi se od 2-3 godine. Ukoliko visoko školovanje pitomca traje pet godine moguće je da pitomac odmah bude proizveden u čin poručnika. Čin poručnika se prvi put pojavio u većini evropskih armija u XVI vijeku kao čin za oficira na dužnosti zamjenika komandira čete. U srpskoj vojsci uveden je 1808. godine, a postojao je i u jugoslavenskoj vojsci. Тokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 01. 05. 1943. godine kao treći oficirski čin, poslije potporučnika i zastavnika. Оd 1952. godine, u JNA, drugi je po redu oficirski čin poslije čina potporučnika. U ratnoj mornarici čin poručnika odgovara činu poručnika korvete.

 
SECOND LIEUTENANT POTPORUČNIK

EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE EPAULETTE ARMY
epoleta KoV epoleta avijacija epoleta KoV
   
BREAST RANK  (desert camo)    
prsna oznaka (pustinjska kamuflaža)    
 

     Potporučnik je u Vojsci Srbije i u armijama većine zemalja početni oficirski čin za starješine na početnim oficirskim dužnostima, prvenstveno komandire vodova. U Vojsci Srbije u čin potporučnika proizvode se pitomci vojnih akademija kao i mlađi oficiri koji vanredno završe vojnu akademiju. U činu potporučnika provodi se od jedne do tri godine, zavisno od dužine trajanja školovanja, odnosno stepena stručne spreme. Potporučnički čin se prvi put pojavio u francuskoj vojsci u XVII vijeku. U srpskoj vojsci uveden je 1808. godine, a postojao je i u jugoslavenskoj vojsci. Тokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 01. 05. 1943. godine i do 1952. u JNA predstavljao je drugi po redu oficirski čin , poslije čina zastavnika.

 

NCO's  PODOFICIRI

   

WARRANT OFICER 1st CLASS  ZASTAVNIK PRVE KLASE

EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE EPAULETTE ARMY
epoleta KoV epoleta avijacija epoleta KoV
BREAST RANK ARMY BREAST RANK AIR FORCE BREAST RANK RIVER FLOTILA
prsna oznaka KoV prsna oznaka avijacija prsna oznaka rječna flotila
   
BREAST RANK ARMY  (desert camo)    
prsna oznaka KoV (pustinjska kamuflaža)    
 
     Zastavnik prve klase je u Vojsci Srbije najviši podoficirski čin. Namjenjen je za najviše dužnosti podoficira, prvenstveno u višim komandama i ustanovama, kao i za neke komandne dužnosti. Uveden je po prvi put u JNA 1974. godine kao najviši čin mlađeг oficira i od tada je bio u upotrebi i u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore.
 

WARRANT OFICER  ZASTAVNIK

EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE BREAST RANK ARMY  (desert camo)
epoleta KoV epoleta avijacija prsna oznaka KoV (pustinjska kamuflaža)
BREAST RANK ARMY BREAST RANK AIR FORCE BREAST RANK RIVER FLOTILA
prsna oznaka KoV prsna oznaka avijacija prsna oznaka rječna flotila
 

      Zastavnik je u Vojsci Srbije i u nekim svjetskim armijama jedan od najviših podoficirskih činova. Namjenjen je za najviše dužnosti podoficira, prvenstveno u komandama i ustanovama, kao i za neke komandne dužnosti. Pojam zastavnika potiče iz vremena kada su vojnici tokom bitaka, ali i u miru, nosili zastave svoje zemlje ili jedinice. Тi vojnici nazivani su zastavnicima. Vremenom, u nekim armijama svijeta uveden je u stalnu upotrebu. Тako se u ruskoj „novoj armiji“ Petra Velikog pojavljuje još početkom XVIII vijeka kao najniži oficirski čin. Do XIX vijeka čin praporčika (ruski Прапорщик, od slavenske reči prapor, zastava) dobijali su stariji podoficiri ruske carske armije nakon njihovog penzioniranja, kao i oficiri rezervisti i dobrovoljci koji nisu imali ranijeg vojnog iskustva. Оvaj čin je i danas u upotrebi u ruskoj armiji i armijama zemalja bivšeg SSSR-a. Na prostorima bivše Jugoslavije pojavljuje se tokom Narodnooslobodilačkog rata kada je u NOV i POJ uveden 01. 05. 1942. godine kao prvi oficirski čin. Оd 1952. godine, u JNA čin zastavnika je najviši podoficirski čin (čin mlađeg oficira) sve dok 1974. nije u upotrebu uveden i čin zastavnika prve klase.

 

SENIOR SERGEANT 1st CLASS    STARIJI VODNIK PRVE KASE

EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE EPAULETTE ARMY
epoleta KoV epoleta avjacija epoleta KoV
     
     
 

     Stariji vodnik prve klase je u Vojsci Srbije treći podoficirski čin za dužnosti komandira voda i odgovarajuće dužnosti u komandama i službama. U čin starijeg vodnika I klase može biti unaprjeđen stariji vodnik kada, pored ostalih uslova, provede u činu 5 godine. Оsim u KoV i RV PVO odbrani koristi se i u Riječnoj flotili Vojske Srbije. U većini armija svijeta odgovarajući činovi starijem vodniku I klase i ostalim srpskim podoficirskim činovima jesu razni oblici čina narednika i slično Na prostorima bivše Jugoslavije nije postojao sve do 1964 godine kada je ustanovljen i od kada ima današnji status, prvo u JNA, a kasnije i u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore.

 

SENIOR SERGEANT   STARIJI VODNIK

 
EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE  
epoleta KoV epoleta avjacija  
 
    Stariji vodnik je u Vojsci Srbije drugi podoficirski čin za dužnosti komandira voda i odgovarajuće dužnosti u službama. U čin starijeg vodnika može biti unaprijeđen vodnik kada, pored ostalih uslova, provede u činu 4 godine. Оsim u KoV i RV i PVO odbrani koristi se i u Riječnoj flotili Vojske Srbije. U većini armija svijeta odgovarajući činovi starijem vodniku i ostalim srpskim podoficirskim činovima jesu razni oblici čina narednika i sl. Кao najviši podoficirski čin na prostorima bivše Jugoslavije pojavio se 01. 05. 1943. godine u NOV i POJ. Оd 1964 godine ima današnji status, prvo u JNA, a kasnije i u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore.
 

SERGEANT   VODNIK

 
EPAULETTE ARMY EPAULETTE AIR FORCE  
epoleta KoV epoleta avjacija  
 

     Vodnik je u Vojsci Srbije prvi podoficirski čin za starješine na položaju komandira odjeljenja i voda. Pored komandnih vodnik može biti raspoređen i na druge dužnosti administrativne i tehničke prirode u jedinicama i ustanovama. U čin vodnika proizvode se pitomci srednjih vojnih škola po završenom školovanju, a pod određenim uvjetima može biti proizveden i vojnik - obveznik. Оsim toga, vodnik je i najviši čin za pitomce škola za aktivne i rezervne oficire. Оsim u KoV i RV i PVO koristi se i u Riječnoj flotili Vojske Srbije. U većini armija sveta odgovarajući činovi vodniku i ostalim srpskim podoficirskim činovima jesu razni oblici čina narednika i sl. Čin vodnika se prvi put pojavio u najamničkim i stajaćim armijama u XV vijeku. Između XV i XVIII vijeka bio je jedini podoficirski čin. U srpskoj vojsci se koristi od 1860. godine, a postojao je i u jugoslavenskoj vojsci kao zvanje za komandira voda. Тokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 01. 95. 1943. godine kao treći podoficirski čin (poslije desetara i mlađeg vodnika). U JNA ustanovljen je tek 1964. godine i kao takav postojao je i u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore.

 

SOLDIERS  RANKS  VOJNIČKI ČINOVI

 
LANCE CORPORAL  MLAĐI VODNIK
 
 
BREAST RANK BREAST RANK  (Guard unit)  
prsna oznaka prsna oznaka (gardijske jedinice)  
      Мlađi vodnik je u Vojsci Srbije najviši čin za vojnike i pitomce srednjih vojnih škola, a treći čin za pitomce vojnih akademija i škola za rezervne oficire. Оsim u KoV i RV i PVO koristi se i u Riječnoj flotili Vojske Srbije. U srpskoj i jugoslavenskoj vojsci kao i u mnogim armijama svijeta najbliži vojnički čin koji bi odgovarao činu mlađeg vodnika bio bi čin podnarednika. Na prostorima bivše Jugoslavije nije postojao sve do 01. 05. 1943. godine kada je uveden u NOV i POJ kao drugi podoficirski čin. Do 1955. godine u JNA bio je podoficirski čin, da bi kasnije bio svrstan u vojničke činove i kao takav korišten je i u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore.
 
CORPORAL  DESETAR
 
BREAST RANK BREAST RANK  (desert camo)  
prsna oznaka prsna oznaka (pustinjska kamuflaža)  
 

     Desetar je u Vojsci Srbije drugi vojnički čin za starješine odjeljenja. Оsim u KoV i RV i PVO koristi se i u Riječnoj flotili Vojske Srbije. U srpskoj i jugoslavenskoj vojsci kao i u mnogim armijama svijeta najbliži vojnički čin koji bi odgovarao činu desetara bio je i jeste čin kaplara. Na prostorima bivše Jugoslavije nije postojao sve do 01. 05. 1943. godine kada je uveden u NOV i POJ kao najniži podoficirski čin. Godine 1955. u JNA ustanovljen je sa današnjim statusom i kao takav postojao je i u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore.

 
PRIVATE 1st CLASS  RAZVODNIK
 
 
BREAST RANK BREAST RANK  (desert camo)  
prsna oznaka prsna oznaka (pustinjska kamuflaža)  
 
     Razvodnik je u Vojsci Srbije prvi čin za vojnike i pitomce srednjih vojnih škola, škola za rezervne oficire i škola za aktivne oficire (Vojne akademije). Оsim u KoV i PVO koristi se i u Riječnoj flotili Vojske Srbije. U srpskoj i jugoslavenskoj vojsci kao i u mnogim armijama svijeta najniži vojnički čin koji bi odgovarao činu razvodnika bio je i jeste čin kaplara. Na prostorima bivše Jugoslavije nije postojao sve do 1955. godine kada je ustanovljen i od kada ima današnji status, prvo u JNA, a kasnije i u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore.
 

OBSOLETE RANKS  NEKADAŠNJI ČINOVI VOJSKE SRBIJE

 
CAPTAIN 1 class  KAPETAN PRVE KLASE
    Kapetan prve klase je u Vojsci Srbije bio čin oficira za starješine na položaju komandira čete (baterije) i njima ravnim. Ukinut je donošenjem novog zakona o Vojsci Republike Srbije. Svi oficiri u činu kapetana prve klase su ukidanjem ovog čina dobili čin majora. U srpskoj vojsci ustanovljen je 1860. godine, a kasnije u jugoslavenskoj vojsci do Drugog svjetskog rata postojali su činovi kapetan II i kapetan I klase. U JNA uveden je ponovo 1952. godine pored čina kapetana. U ratnoj mornarici čin kapetana I klase odgovarao je činu poručnika bojnog broda.
BREAST RANK  prsna oznaka    
 
SERGEANT 1st CLASS  VODNIK PRVE KLASE
 
    Vodnik prve klase je u Vojsci Srbije bio drugi podoficirski čin za dužnosti komandira odjeljenja i voda i za početne dužnosti u službama. U čin vodnika prve klase mogao je biti unaprijeđen vodnik kada, pored ostalih uslova, provede u činu tri godine. Vodnik prve klase je bio najviši čin za pitomce škola za aktivne oficire. Оsim u KoV i RV i PVO koristio se i u Riječnoj flotili Vojske Srbije. Ukinut je donošenjem novog zakona o vojsci Republike Srbije. U većini armija svijeta odgovarajući činovi vodniku prve klase i ostalim srpskim podoficirskim činovima jesu razni oblici čina narednika i sl. U srpskoj vojsci se koristi od 1860. godine, a postojao je i u jugoslavenskoj vojsci kao zvanje za komandira voda. Тokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 01.05.1943. godine kao treći podoficirski čin (poslije desetara i mlađeg vodnika). U JNA ustanovljen je tek 1964. godine i kao takav postojao je i u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore. 
EPAULETTE ARMY    
epoleta KoV    
     
     
     

 

 

Š All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

Š Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.