UNITED NATIONS MISSIONS
MISIJE  UJEDINJENIH  NARODA
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
UNITED NATIONS 

OFFICIAL WEB SITE

DEPARTMENT OF 

PEACEKEEPING

OPERATIONS SITE

 
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNEF I 

FIRST UNITED NATIONS EMERGENCY FORCE   PRVE UN-ove SNAGE ZA BRZE REAKCIJE

 

      Misija UNEF I, u trajanju od 11. mjeseca 1956. do 06. mjeseca 1967, je uspostavljena da bi osigurala i nadzirala prekid neprijateljstva, uključujući i povlačenje oružanih snaga Francuske, Izraela i Velike Britanije sa Egipatskog teritorija. Nakon toga služile su kao tampon zona između Egipatskih i Izraelskih snaga. Najviše osoblja je bilo u 02. mjesecu 1957. godine: 6.037 vojnika potpomognutih od strane međunarodnog i lokalnog osoblja. Svoje su vojne snage u misiji imali: Brazil, Kanada, Kolumbija, Danska, Finska, Indija, Indonezija, Norveška, Švedska i Jugoslavija (JNA je u ovoj misiji imala najveći kontingent. Ukupno su izvršene 22 rotacije sa 14.265 pripadnika. Na lijevom rukavu se nosila oznaka sa natpisom JUGOSLAVIJA  i zastavom SFRJ, a na desnoj je ruci amblem Ujedinjenih naroda. Odred je dva puta posjetio i generalni sekretar Ujedinjenih Naroda.) Na egipatski zahtjev su 18. 06. 1967.g, sa Sinaja povučene snage UN-a. U misiji je smrtno stradalo 110 osoba: 109 vojnika i jedan pripadnik lokalnog osoblja.

     
CAP BADGE SLEEVE PATCH MISSION MEDAL
Oznaka za kapu Oznaka za rukav Medalja misije
     
PLAQUE ISSUED TO Lt. COL. S. PRAZIC CO YUGO BATTALION (GAZA 1966/67) RIBBON
Plaketa dodjeljena ppuk S. Pražiću komandantu Yugo-bataljona (UNEF, Gaza 1966/67) Traka za medalju
     

     UNEF I (November 1956 - June 1967) was established to secure and supervise the cessation of hostilities, including the withdrawal of the armed forces of France, Israel and the United Kingdom from Egyptian territory and, after the withdrawal, to serve as a buffer between the Egyptian and Israeli forces. Maximum Strength was on February 1957: 6,073 military personnel, supported by international and local civilian staff. Fatalities were: 109 military personnel and 1 local staff; 110 in total. At withdrawal, (on Egypt request), June 18, 1967 was 3,378 military personnel, supported by international and local civilian staff. Contributors of Military Personnel were: Brazil, Canada, Colombia, Denmark, Finland, India, Indonesia, Norway, Sweden and Yugoslavia. In this mission largest was Yugoslav contingent with 14.265 members in 22 rotations.  

 
 

UNDOF

MILITARY OBSERVERS ON GOLAN HIGHT  VOJNI PROMATRAČI NA GOLANU

 

      UNDOF misija počinje 1974. godine nakon razdvajanja Izraelskih i Sirijskih oružanih snaga u sukobu na Golanskoj visoravni. UNDOF i danas nastavlja sa nadziranjem i provođenjem dogovora o prekidu vatre.

     
 
MISSION PATCH AUSTRIAN BATTALION   
Oznaka misije Austrijski kontingent  
 

      UNDOF was established in 1974 following the agreed disengagement of the Israeli and Syrian forces on the Golan Heights. UNDOF continues to supervise the implementation of the agreement and maintain ceasefire.

 

MISSION IRAQ/IRAN 1989-1990  MISIJA IRAK/IRAN 1989.-1990.

 
IRISH MILITARY POLICE COMPANIES  ČETE IRSKE VOJNE POLICIJE
 
23rd MP COY TAB 24th MP COY TAB 25th MP COY TAB
     
UNMISET 
UNTED NATIONS MISSION of SUPPORT IN EAST TIMOR
MISIJA PODRŠKE UJEDINJENIH NARODA NA ISTOČNOM TIMORU
 

      Istočni Timor postaje nezavisan 20. 05. 2002. nakon trogodišnjeg perioda priprema pod vodstvom Ujedinjenih Naroda. Na taj je dan Vijeće Sigurnosti uspostavilo UNMISET misiju sa ciljem da u dvije godine pomogne punom preuzimanju vlasti od strane Istočnotimorskih vlasti. Produljenje mandata od godine dana je omogućilo Vladi ove države, sada pod novim imenom Timor-Lente da postane samostalna. UNMISET uspješno završava svoj mandat 20. 05. 2005. Najveći broj pripadnika misija je imala 31. 08. 2002: vojna komponenta je brojala: 4,776; UN policija: 771; internacionalnog civilnog osoblja: 465 te lokalnih civilnih zaposlenika: 856.

      Zemlje učesnice koje su poslale soj pripadnike u misiju su: Argentina, Australija, Austrija, Bangladeš, Benin, Bolivija, Bosna and Hercegovina, Brazil, Bugarska, Kanada, Čile, Kina, Hrvatska, Danska, Egipat, Fidži, Gambija, Gana, Irska, Japan, Jordan, Kenija, Malezija, Mozambik, Namibija, Nepal, Novi Zeland, Niger, Nigerija, Noreška, Pakistan, Peru, Filipini, Portugal, Republika Koreja, Ruska Federacija, Samoa, Senegal, Srbija i Crna Gora, Singapur, Slovakia, Slovenija, Španjolska, Šri Lanka, Švedska, Tailand, Turkska, Ukraijna, Ujedinjeno Kraljevstvo, USA, Urugvaj, Vanuatu, Zambija and Zimbabve.

     
   
SLOVENIAN POLICE CONTINGENT    
Slovenski policijski kontingent    
     
      East Timor became an independent country on 20 May 2002, marking the end of a three-year process towards independence under the guidance of the United Nations. On that day, the Security Council established UNMISET to provide assistance to East Timor over a period of two years until all operational responsibilities were fully devolved to the East Timor authorities. Subsequently, the Council extended mission's mandate for another year to permit the new nation, which had changed its name to Timor-Leste, to attain self-sufficiency. UNMISET successfully completed its mandate on 20 May 2005 . Peak strength was on 31 August 2002: military: 4,776; UN police: 771; international civilian: 465; local civilian: 856.

      Contributors of military and civilian police personnel were: Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Croatia, Denmark, Egypt, Fiji, Gambia, Ghana, Ireland, Japan, Jordan, Kenya, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nepal, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, Philippines, Portugal, Republic of Korea, Russian Federation, Samoa, Senegal, Serbia and Montenegro, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sri Lanka, Sweden, Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Vanuatu, Zambia and Zimbabwe.

     
UNMOGIP
 

      Vojna promatračka grupa UN-a u Indiji i Pakistanu (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)) na terenu počinje s radom početkom 1949. godine u državama Džamu i Kašmir. Cilj im je bio nadgledati prekid vatre između Indije i Pakistana te pomoći Vojnom savjetniku u UNCIP-u, Komisiji UN-a za Indiju i Pakistan osnovanu 1948. g. rezolucijama Vijeća sigurnosti 39. i 47. iz 1948. Radi novih sukoba 1971. god. i primirja potpisanog 17.12.1971. UNMOGIP ponovo nadzire provođenje primirja i o tome izvještava Generalnog sekretara. Kako dolazi do razmirica među Indijom i Pakistanom oko uloge UNMOGIP-a (mandata i funkcije) Generalni sekretar odlučuje da misija može biti prekinuta jedino odlukom Vijeća sigurnosti. Kako do toga nije došlo, misija i dalje traje pod istim mandatom i danas.

 
   
 

      The first team of unarmed military observers, who eventually formed the nucleus of the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), arrived in the mission area in January 1949 to supervise, in the State of Jammu and Kashmir, the ceasefire between India and Pakistan; and to assist the Military Adviser to the United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP), established in 1948 by Security Council resolutions 39 (1948) and 47 (1948). Following the India-Pakistan hostilities at the end of 1971 and a subsequent ceasefire agreement of 17 December of that year, the tasks of UNMOGIP have been to observe, to the extent possible, developments pertaining to the strict observance of the ceasefire of 17 December 1971 and to report thereon to the Secretary-General. Given the disagreement between India and Pakistan about UNMOGIP’s mandate and functions, the Secretary-General’s position has been that UNMOGIP can only be terminated by a decision of the Security Council. In the absence of such a decision, UNMOGIP has been maintained with those same arrangements since then.

     
MINURSO
 

      Misija UN-a za referendum u Zapadnoj Sahari (MINURSO) osnovana je rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br 690 od 29. 04. 1991. godine usuglašenom sa prijedlozima prihvaćenim od strane Maroka i fronte POLISARIO (Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro). Referendum je predviđen za 1992. godinu ali su se strane sukobljavale oko toga tko može pristupiti referendumu. Svaka je strana krivila onu drugu za zaustavljanje proseca. Nakon proalog „Hjustononskog sporazuma“, dolazi do „Bakerovog plana“, koje odbija Maroko, tako da je referendum i dalje „mrtvo slovo na papiru“.

     
 
     

      The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) was established by Security Council resolution 690 of 29 April 1991 in accordance with settlement proposals accepted on 30 August 1988 by Morocco and the Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO). The independence referendum was originally scheduled for 1992, but conflicts over voter eligibility prevented it from being held. Both sides blamed each other for stalling the process. In 1997, the Houston Agreement was supposed to restart the process, but again failed. In 2003, the Baker Plan was launched to replace the Settlement Plan, but while accepted by the Polisario and unanimously endorsed by the United Nations Security Council, it was rejected by Morocco. Presently, there is no plan for holding the referendum, and the viability of the cease-fire is coming into question.

     

UNAMIR

 

      Misija UNAMIR je uspostavljena Rezolucijom Vijeća sigurnosti br. 872 (1993) od 05.10. 1993. Da bi nadgledala prekid vatre, sigurnosnu situaciju, procese povratka izbjeglica, pomagala u čišćenju mina, koordinirala humanitarnu pomoć te nadgledala sigurnost u glavnom gradu Kigaliju. UNAMIR pomaže i osoblju UN osiguranja u Međunarodnom sudu za Ruandu te učestvuje u uspostavi i obuci nove, integrirane nacionalne policije. Mandat UNAMIR-a je završio u trećem mjesecu 1996. godine.

      Australija, Austrija, Bangladeš, Belgija, Kanada, Čad, Kongo, Džibouti, Egipat, Etiopija, Fidži, Gana, Guinea, Gijana, Indija, Malavi, Mali, Njemačka, Kraljevina Nizozemska, Niger, Nigerija, Poljska, Rumanska, Ruska Federacija, Senegal, Togo, Tunis, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Urugvaj i Zimbabve su zemlje koje su poslale trupe te vojne i policijske promatrače.

     
GERMAN UNIT BREAST BADGE GERMAN MEDICAL UNIT UNAMIR MEDAL
Prsna oznaka Njemačkog kontigenta Njemačka medicinska jedinica Medalja za sudjelovanje u misiji
     

      UNAMIR was established by Security Council Resolution 872 (1993) of 5 October 1993 to the monitor cease-fire, security situation, process of repatriation of refugees, to assist with mine clearance, the coordination of humanitarian assistance and to contribute to the security of the city of Kigali. UNAMIR also contributed to the security of personnel of the International Tribunal for Rwanda and of human rights offices in Rwanda and assisted in the establishment and training of a now, integrated national police force. The UNAMIR mandate came to end in March 1996.

      The countries of Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Canada, Chad, Congo, Djibouti, Egypt, Ethiopia, Fiji, Ghana, Guinea, Guyana, India, Malawi, Mali, the Kingdom of the Netherlands, Niger, Nigeria, Poland, Romania, the Russian Federation, Senegal, Togo, Tunisia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay and Zimbabwe sent troops, military observers or police observers.

     

ONUMOZ

 

      Operacija Ujedinjenih Naroda u Mozambiku (United Nations Operations in Mozambique (UNOMOZ)) je b ila UN-ova mirovna misija u Mozambiku, uspostavljena krajem 1992.godine Rezolucijom Vijeća sigurnosti br 797 sa zadaćom provedbe i nadzora Rimskog mirovnog ugovora između Predsjenika Mozambika Joaquima Chissan-a (FRELIMO) i Alfonsa Dhlakama iz RENAMO-a. Mandat je završio u 12. mjesecu 1994.godine. U izvršenju misije je učestvovalo 6.625 vojnika, 354 vojna promatrača, 1.114 pripadnika civilne policije, 355 međunarodnih pripadnika UN-a (civila) te 506 pripadnika lokalnog osoblja te 900 promatrača izbora.

     
   
ITALIAN CONTINGENT (or Irish?)    
Talijanski kontingent (ili Irski?)    
     

      The United Nations Operations in Mozambique (UNOMOZ) was a UN peace mission to Mozambique established in December 1992 under Security Council Resolution 797 with the assignment to monitor the implementation of the Rome General Peace Accordsagreed upon by the Mozambican president Joaquim Chissano (FRELIMO) and Alfonso Dhlakama of RENAMO. Its mandate ended in December 1994. In order to accomplish its mission ONUMOZ had an authorised strength of 6.625 troops and military support personnel, 354 military observers, 1.144 civil police officers, 355 international staff, 506 local staff and 900 election observers.  

     

OTHER INSIGNIAS   OSTALE OZNAKE

 
 
? ?  
     

PARTNERSHIP FOR PEACE   PARTNERSTVO ZA MIR

 

      Prva vježba u duhu „Partnerstva za mir" „Spessart 95“ je trilateralna vježba koja je održana na vježbalištu Hammelburg u blizini grada Würzburga. U vježbi koja je trajala od 08. do 15. 12. 1995. godine učestvovalo je oko 1200 vojnika iz Danske, Njemačke i Poljske. "UN centar za obuku Hammelburg" se koristi kao centar za obuku pješadijskih jedinica Njemačke vojske.

     
   
EXERCISE "SPESSART 95"    
Vježba "Spessart 95"    
     

      First exercise in the spirit of Partnership for Peace (PfP) Spessart 95, a trinational exercise that took place at Hammelburg training area, near Würzburg in Germany from 8-15 December 1995 and involved a total of some 1,200 troops from Denmark, Poland and Germany.UN training centre Hammelburg is German infantry units training center.

     
     
     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.