REPUBLIC of SRPSKA ARMY page 3
VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE strana 3
ВОЈСКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
WEBSITE ABOUT VRS
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRINA CORPS    DRINSKI KORPUS

 

      1995. godine Drinski korpus sačinjavalo je otprilike 15.000 vojnika organiziranih u 13 geografski određenih podčinjenih jedinica, i to: 1. zvornička pješadijska brigada, 1. vlasenička laka pješadijska brigada, 1. birčanska laka pješadijska brigada, 1. milićka laka pješadijska brigada, 1. bratunačka laka pješadijska brigada, 2. romanijska motorizovana brigada, 1. podrinjska laka pješadijska brigada, 5. podrinjska laka pješadijska brigada, 5. mješoviti artiljerijski puk, 5. bataljon vojne policije, 5. inžinjerijski bataljon, 5. bataljon veze i Samostalni pješadijski bataljon Skelani.

     

 

 

 
DRINA CORPS    
Drinski korpus     
     
      In 1955 Drina corps had about 15 000 soldiers in 13 territorial units: 1st Zvornik infantry brigade, 1st Vlasenica light infantry brigade, 1st Birač light infantry brigade, 1st Milić light infantry brigade, 1st Bratunac light infantry brigade, 2nd Romania motorized brigade, 1st Drina light infantry brigade, 5th Drina light infantry brigade, 5th mixed artillery brigade, 5th Military police battalion, 5th engineering battalion, 5th signals battalion and Independent infantry battalion Skelani.
 

1st ZVORNIK INFANTRY BRIGADE  1. ZVORNIČKA PJEŠADIJSKA BRIGADA

 

      Iako je formirana 2. juna 1992.godine, Zvornička pješadijska brigada je svoju oznaku dobila tek krajem mjeseca za Vidovdan, Krsnu slavu Vojske Republike Srpske. Zvanični tip ove oznake ima oblik štita, izrađen tehnikom veza na svili, veličine devet puta šest centimetara. Na štitu dominiraju ćirilična slova ЗВ (ZV), prva dva slova imena grada u kome je ova brigada ponikla, ukomponirana u krst sa 4 ocila. U slova su dalje unešena prepoznatljiva obilježja grada - tvrđava i rijека Drina, koja je simbolično predstavljena zastavom Republike Srpske. Konačan izgled grba upotpunjen je ukrštenim mačevima koji se nalaze između natpisa ЗВОРНИЧКА  BРИГАДА. Autor idejnog rješenje ove oznake je akademski slikar Drago Galić.

     

 

 
  ZVORNIK BRIGADA ENGINEERS    
  Inžinjerija Zvorničke brigade    
kopija - replica?    

 

      1. zvornička pješadijska brigada se sastojala od štaba komande i  potčinjenih jedinica: 8. pješadijskih bataljona; rezervnog bataljona; pozadinskog bataljona; mješovitog artiljerijskog bataljona; oklopno-mehanizirane čete; čete vojne policije; lake protivavionske čete; inžinjerijske čete; Podrinjskog odreda (Vukovi sa Drine) te voda veze.
 
DRINA WOLFS  VUKOVI S DRINE
 

      Jedna od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske u ratu bila je "Vukovi sa Drine". Jedinica je osnovana 7. maja 1992.godine u okolini Zvornika, na inicijativu nekoliko dobrovoljaca sa krajiškog ratišta predvođeni kapetanom Milojem, koji je bio i njen prvi komandant. Imenu jedinice "Vukovi sa Drine" kumovao je jedan od dobrovoljaca, Dragan Simonović zvani "Bjeli Vuk". Ova izviđačko-diverzantska četa na osnovu naredbe komandanta Drinskog korpusa, generala Milenka Živanovića, 8.maja 1993. godine ulazi u sastav nove jedinice. Podrinjskog odreda specijalnih snaga, kao manevarski bataljon Drinskog korpusa. Jedinica "Vukovi sa Drine" imala je nekoliko varijanti svojih vojnih oznaka. Sve su bile okruglog oblika, izrađene tehnikom veza na platnu.

     
   
     

      Kroz ovu su jedinicu prošla 542 borca, od kojih su poginula 82, a ima i onih koji su ranjavani po 3-4 puta, a samo 16 nije nijednom ranjeno. 1992. godine poginuo je prvi ratni komandant Mile Stanošević, kapetan Kep, poginula su četiri komandira čete, osam komandira vodova i 11 komandira odjeljenja. U ovoj jedinici su svi komandiri četa, vodova, odjeljenja i njihovi zamjenici bili ranjeni bar jednom.

      „Vukovi s Drine“ were battalion from Zvornik brigade, part of Drina corps. Special Forces unit, Vukovi s Drine, had 542 members, 82 were killed, many were wounded few times and only 16 members of this unit was not wounded! First commandant captain Mile Stanošević, “Kep” was killed in 1992.  During the war 4 company commanders, 8 platoon and 11 squad leaders was killed. There was no commander in this unit who was not wounded.

 

"MALEŠIĆ" COMPANY  ČETA "MALEŠIĆ"

 

      Vojna oznaka „Malešić" nosi naziv po istoimenom selu sjeverno od grada Zvornika, čiji su mještani formirali i sačinjavali ovu četu u sastavu 1. Zvorničke pješadijske brigade. Oznaka je trobojka okruglog oblika radijusa 7 cm. U crvenom polju vidi se silueta brda Visoka Glavica koje dominira ovim selom, a u plavom polju je djetalina sa četiri lista. Idejni kreator oznake je magistar likovne kulture Drago Galić, pripadnik pomenute čete.

 
   
     

2nd ROMANIA MOTORIZED.B ROMANIJSKA MOTORIZOVANA BRIGADA

 

      Na amblemu ove brigade naveden je datum njenog formiranja - 21.5.1992.te naziv jedinice ispisan ćirilićnim pismom. Amblem je okruglog oblika, podijeljen na tri djela. U gornjoj trećini prikazani su obrisi planine Romanije. Drugu trećinu zauzima trobojka, a u tre­ćem polju se nalazi silueta tenka. Između prvog i trećeg djela ucrtana je tenkovska cijev. Amblem je okruglog oblika, radijusa 8,3 cm. 2. romanijska motorizirana brigada je prilikom formiranja bila u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa, a kasnije je "prebačena" u sastav Drinskog korpusa (Istočno-bosanskog). 

   

 

 

 
     

      2nd Romania motorized brigade was formed as part of Sarajevo-Romania Corps and latter (November 1992 ?) become part of Drina Corps (East-Bosnia Corps).

     

SPECIAL UNIT "OSMACI"  SPECIJALNA JEDINICA "OSMACI"

 
 
SPECIAL UNIT "OSMACI" SPECIAL UNIT "OSMACI"  
Spec. jedinica "Osmaci" Spec. jedinica "Osmaci"  
     

EAST-BOSNIAN CORPS    ISTOČNO-BOSANSKI KORPUS

 

1st BIJELJINA LIGHT INFANTRY BRIGADE  1. BIJELJINSKA LAKA PJEŠADIJSKA BRIG.

 

SEMBERIA-MAJEVICA NATIONAL GUARD   NACIONALNA GARDA SEMBERIJE I MAJEVICE

"PANTHERS"   "PANTERI"

 
    Nacionalna garda Srpske autonomne oblasti (SAO) Semberija i Majevica formirana je 2.maja 1992. u selu Obriježi kod Bijeljine. Prvi njen komandant bio je Ljubiša Savić Mauzer. Krajem juna na mjesto komandanta dolazi major Branko Pantelić Panter, koji gine 4. septembra 1992. godine. Tada Nacinalna Garda mijenja ime u Specijalna brigada GARDA PANTERI, po nadimku njenog komandanta. Ime nosi do  prestanka postojanja brigade, 8. marta 1996. godine, kada je ušla u sastav novoformirane 310.brigade VRS.
     
 
TERITORIAL DEFENCE "PANTHERS" BRIGADE  
SEMBERIA & MAJEVICA Specijalna brig. Panteri  
     

SPECIAL UNIT "MANDO"  SPECIJALNA JEDINICA "MANDO"

 

      Ova specijalna jedinica formirana je početkom maja 1992. godine od strane desetak boraca sa iskustvom sa kninskog ratišta, iz okoline Ugljevika. Jedinica je dobila ime po nadimku njenog prvog komandanta Mitra Maksimovića zvanog Mando. On je, opet, nadimak "naslijedio" od svog djeda, koji se u toku II svjetskog rata na Majevici borio na strani četnika. Tokom rata jedinica je mjenjala svoje ime, ali je kod naroda ostala zapamćena kao Mandina jedinica.

 
   
     

2nd MAJEVICA LIGHT INFANTRY BRIGADE  DRUGA MAJEVIČKA LAKA PJEŠADIJSKA BRIG

 
   
     

OTHER INSIGNIAS  OSTALE OZNAKE

 
   
3rd RECON/DEMOLITION UNIT BLACK's    
3. izviđačko-diverzantski odred "Crni"    
 

CIVILIAN INSIGNIAS  CIVILNE OZNAKE

 
     
From time to time, this insignias are sold like military insignias. They are not! First is sport, secon scout and third hunters insignia!   S vremena na vrijeme se u raznim aukcijama pojave ove oznake kao vojne! To su redom Sokolsko društvo "Srpski soko", zatim oznaka izviđača te lovačkog društva "Vukovi sa Drine". Postojala je izviđačka četa, ali je njen znak drugačiji.
     
Korišteni su tekstovi g. Zorana Ivanovića, ORDEN br.5, 2005.

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.