REPUBLIC of SRPSKA ARMY
VOJSKA REPUBLIKE SRPSKE VRS
ВОЈСКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
WEBSITE ABOUT VRS
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 

 

 
1st KRAJINA CORPS    
1. Krajiški korpus    
     

      1.krajiški korpus sa sjedištem u Banjaluci je bio najveći korpus VRS sa operativnom zonom na području Bosanske krajine i odbrani koridora u Posavini. Infrastrukturu i većinu borbenih sredstava naslijedio je od 5.korpusa JNA nakon povlačenja nekadašnje savezne armije iz BiH u maju 1992. godine. Na zasjedanju sjednice Narodne skupštine Srpske Republike BiH u Banja Luci 12. maja 1992. su donesene odluke o osnivanju odvojene srpske države u Bosni i Hercegovini. Donesena je i odluka o stvaranju vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Kao posljedica te odluke, jedinice JNA koje su tada još bile u Bosni i Hercegovini transformirane su u komande nove vojske, VRS-a. 19. maja 1992., Momir Talić je postao komandant 1. krajiškog korpusa VRS-a. Nakon Dejtonskog sporazuma korpus prelazi u mirnodopsku formaciju i postaje dio sistema odbrane BiH nastavljajući tradiciju kroz srpski puk OS BiH. U periodu od maja do decembra 1992. godine, popunjenost 1. krajiškog korpusa značajno je uvećana mobilizacijom i uključivanjem bivših jedinica teritorijalne odbrane (koje su preimenovane u lake brigade) u sastav korpusa.

     
1st ARMORED BRIGADE 2nd ARMORED BRIGADE 5th "KOZARA" BRIGADE
1. oklopna brigada 2. oklopna brigada 5. Kozarska brigada
 
      Pod komandom generala Talića u decembru 1992. godine bile su jedinice:  Štab korpusa, 16. krajiška motorizovana brigada, 1. i 2. oklopna brigada, 43. motorizovana brigada, 27. motorizovana brigada, 5. kozaračka laka pješadijska brigada (lpb), 22. lpb, 6. sanska lpb, 30. lpb, 10. krajiška pješadijska divizija (rasformirana krajem 1992.), 11. dubička lpb, 11. mrkonjićka lpb, 1. banjalučka lpb, 2. banjalučka lpb, 3. banjalučka lpb, 4. banjalučka lpb, 1. čelinačka lpb, 1. laktaška lpb, 1. srbačka lpb, 1. šipovska lpb, 19. donjevakufska lpb, 1. gradiška lpb, 1. novigradska lpb, 1. prnjavorska lpb, 1. kotorvaroška lpb, 1. kneževska lpba, 2. krajiška lpb, 1. ozrenska lpb, 2. lpb, 1. trebiška lpb, 1. osinjska lpb, 1. krnjinska lpb, 1. vučjačka lpb, 1. teslićka lpb, 1. dobojska lpb, Samostalna muslimanska jedinica Meša Selimović, 1. i 9. mješoviti artiljerijski puk, 1. mješoviti protivoklopni artiljerijski puk, 1. laki artiljerijski puk protivvazdušne odbrane, 89. raketna brigada, 1. i 9. inžinjerijski puk, 1. pontonirski bataljon, 1. i 9. bataljon veze, 1. i 9. bataljon vojne policije,  1. autobataljon i 1. sanitetski bataljon.
     
1st MIX ARTILLERY REGIMENT 1st MIX ARTILLERY ANTI 11th INFANTRY BRIGADE
1. mješoviti artiljerijski puk ARMOR BRIGADE; 1st Pt 2nd batt. Kozarska Dubica
  1. divizion 1. MPOABr-e 2. bat 11. pješadijske brig.
     
1st "NOVI GRAD" BRIGADE 1st OZREN BRIGADE 11th RECCON. PLATON
5th batt. Srpska Kostajnica 1. Ozrenska brigada 11.  izviđačko diverzantski odred
5. bat 1. N.G. brigade   kopija - replica
     
 
1st ENENEERS REGIMENT SRBAC BRIGADE, 2nd BATTALION  
1. inžinjerijski puk Srbačka brigada, drugi bataljon  
     

43rd PRIJEDOR MOTORIZED BRIGADE  43. PRIJEDORSKA MOTORIZIRANA BRIGADA

 

      43. prijedorska motorizovana brigada je bila jedna od najjačih jedinica Vojske Republike Srpske. Naslijedila je 343. motorizovanu brigadu Jugoslavenske Narodne Armije. Štab jedinice bio je u kasarni Žarko Zgonjanin u prijedorskom naselju Urije. Prvi komandant bio je pukovnik Vladimir Arsić, poslije njega jedinicom je komandovao pukovnik Radmilo Zeljaja. Тokom rata u BiH brigada je bila angažiraana na koridorskom, romanijskom i bihaćkom ratištu i kroz nju je prošlo preko 10.000 boraca. Osnovni sastav jedinice činili su: 1. Оklopni bataljon, 2. Gvozdeni bataljon, 3. Тenkovski bataljon i 4. Јurišni. Pored njih, jedinica je imala niz drugih formacija - četu Vojne policije, artiljerijski divizion, inžinjeriju, minobacačke vodove i jedinice podrške.

   
   
     

SERB BRIGADE "VUČIJAK"  SRPSKA BRIGADA VUČIJAK

 

      Rukovodstvo i komanda Operativne grupe u Doboju na čelu sa pukovnikom Milivojem Simićem, 28.05.1992. godine  formira  brigadu pod nazivom "Srpska brigada Vučijak", sa zadatkom izvođenja odbrane Vučijaka i onemogućavanje neprijatelju ovladavanje pravcem Odžak - Doboj. U sastav novoformirane brigade ušli su već ranije formirani bataljoni i to: 1.bataljon (ranije Dugopoljski), 2.bataljon (ranije Podnovski) i 3.bataljon (ranije Trnjanski).U sastav brigade su ušle i tri minobacačke baterije.

      Štit crne podloge sa bijelim rubom u vrhu ima srpsku trobojku sa krstom i četiri S. Ispod zastave se nalazi bijeli štit sa vučjom glavom. Oko njega je, u obliku slova V ćirilicom ispisano: SRPSKA BRIGADA VUČJAK.

   

 

 
kopija? - replica?    
     
16th KRAJINA MOTORIZED BRIGADE  16. KRAJIŠKA MOTORIZIRANA BRIGADA
 

      16. krajiška motorizovana brigada iz Banja Luke formirana je 1985. godine od 16. puka pod nazivom "16. motorizovana brigada" i podređena tadašnjem Banjalučkom korpusu JNA. Izbijanjem sukoba u Hrvatskoj prelazi Savu kod Stare Gradiške 15. septembra 1991. godine radi povezivanja sa 329. oklopnom brigadom i izvođenja borbenih djelovanja. U narednim danima preuzima kontrolu na području Zapadne Slavonije i dejstvuje sa 43. brigadom. Nakon povlačenja JNA iz Hrvatske brigada se vraća u Banja Luku.

   
   
     
     
ON TOP NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.