JOINT EDUCATION AND TRAINING COMMAND
HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

      Hrvatsko Vojno Učilište (HVU) započinje sa radom u listopadu 1991. godine provođenjem tečajeva za obuku pripadnicima Zbora Narodne Garde. Potkraj prosinca 1991. godine formiran je Časnički centar HV. U njemu je izobrazba časnika i dočasnika započela u veljači 1992. godine. Dočasnička škola osnovana je 1992. godine. Časnički centar je 13. 01. 1993. godine, po velikanu hrvatske povijesti preimenovan u Hrvatsko vojno učilište „Petar Zrinski“. Zapovjedno stožerna škola „Blago Zadro“ osnovana je 1993. godine. Škola stranih jezika „katarina Zrinska“ osnovana je 1995. godine. U lipnju 1998. godine osniva se u okviru HVU-a Ratna škola „ban Josip Jelačić“, kao najviši oblik vojne izobrazbe u Oružanim snagama i najviša škola strategijske razine u RH. Ustrojem iz 2002. godine granska učilišta podređuju se zapovjedništvima grana a HVU „Petar Zrinski“ postaje Zapovjedništvo za združenu izobrazbu i obuku (ZZIO). Ustrojstvenim promjenama početkom 2008. godine Zapovjedništvo za združenu izobrazbu i obuku ponovo postaje HVU „Petar Zrinski“.

     
 
JOINT EDUCATION AND TRAINING    
CMD, BADGE - Author B. Kokan, 1993  author: B. Kokan 1993.  
Oznaka HVU-a, kreirana 1993.    
     

      The Croatian Military Academy began with its activities in October 1991, by implementation of training courses provided to members of National Guard Corps. In late December 1991, the Croatian Army Officers Centre was established. The education of officers and NCOs there began in February 1992. NCO school was established in 1992. On 13th January 1993, the Officers Centre was renamed after a great man of the Croatian history into Croatian Military Academy “Petar Zrinski”. The Commanding-staff school “Blago Zadro” was established in 1993. School of Foreign Languages “Katarina Zrinski” was founded in 1995. In June 1998 the War school “Ban Josip Jelačić” was established as the highest form of military education in the Armed Forces and the highest school of strategic leveling the Republic of Croatia. By the organization from the year 2002 educational institutions o the CAF services become subordinated to service commands and the CMA “Petar Zrinski” becomes Joint and Training Command (JETC). With reorganization changes in early 2008 the JETC has become again the CMA “Petar Zrinski”.

Brošura "Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski" izdanje MORH-a

     

      Znak HVU je komponiran iz dva dijela. Osnovni dio znaka, dvostruka stilizirana krila preuzeta su sa grba Petra Zrinskog, simboliziraju pobjednike, snagu i mladost. Središnji dio znaka zauzima mač, simbol vojske, na kojem je lenta sa upisanim HVU. Preko mača je položen Hrvatski grb. Autor znaka je B. Kokan, znak je kreiran 1993. godine. veličina znaka je 10,3 x 8,3 centimetra.

     
SERVICE UNIFORM SERVICE UNIFORM CAMO UNIFORM
Službena odora Službena odora Prikrivna (maskirna) odora
     

      Insignia is composed from two parts. Basic part, double wing from historical coat of arms of Petar Zrinski, symbolizes winners, strength and youth. Central part contains a stylized sword as military symbol. On sword is sash were we can read academy abbreviation HVU. On top of all Croatian coat of arms is placed.

     
WAR SCHOOL "BAN JOSIP JELAČIĆ"    RATNA ŠKOLA "BAN JOSIP JELAČIĆ"
 

      Ratna škola „Ban Josip Jelačić“ osnovana je 1998. g. kao najviša vojna škola u RH sa ciljem osposobljavanja za obnašanje najviših dužnosti u domeni nacionalne sigurnosti i obrane u kojoj se školuju časnici sa najvišim činovima (pukovnici, brigadiri i generali). Školovanje traje jednu nastavnu godinu (dva semestra) i predstavlja strategijsku razinu vojno-civilne izobrazbe. U školi se izučavaju predmeti: Međunarodni odnosi, Nacionalna sigurnost i obrana, Strategijsko upravljanje obranom, Vojna strategija i operacije te Umijeće ratovanja. Pored ovih glavnih predmeta izučavaju se i predmeti: Metodologija znanstveno istraživačkog rada, Umijeće komuniciranja te Informacijski sustavi.

     
 
author B. Kokan in 1998. author B. Kokan in 1998.  
Službena odora Prikrivna (maskirna) odora  
Veličina: 9,8 x 7 cm Veličina: 9,8 x 7 cm  
     

      War school “Ban Josip Jelačić” founded in 1998 is the highest military school in Republic of Croatia. Schools aim is to train officers for carrying the highest duties in domain of national security and defense. It provides education for the highest ranking officers (Colonels and Generals). The schooling lasts for one academy year (two semesters) and it represents a strategic level of the military-civilian education. Following subjects are studied: International Relations; National Security and Defense; Strategic Defense Management; Military Strategy and Operations and the Art of Warfare. Besides the main subjects Art of Communication; Methodology of the Scientific and Professional Study and Information Systems are studied like additional programs.

     
COMMANDING STAFF SCHOOL "BLAGO ZADRO" ZAPOVJEDNO-STOŽERNA ŠKOLA "BLAGO ZADRO"
 

      Zapovjedno-stožerna škola „Blago Zadro“ zadužena je za intergransku izobrazbu časnika i predstavlja najviši oblik vojno stručne izobrazbe. Cilj školovanja je usvajanje znanja i vještina potrebnih za planiranje , zapovijedanje i vođenje ratnih i neratnih operacija u nacionalnim i multinacionalnim zapovjedništvima, stožerima, operacijama na bojištu, mirovnim operacijama te razumijevanja međuodnosa elemenata nacionalne moći i njihovog utjecaja na vojne djelatnosti u miru i ratu.

     
Author B. Kokan  Author B. Kokan  Author B. Kokan 
2008 - 2008 - 2002 - 2008
10,3 x 8.3 cm 10,3 x 8.3 cm 10,3 x 8.3 cm
     
   
Author B. Kokan,    
1993    
10,3 x 8.3 cm    
     

      Command-staff school “Blago Zadro” is tasked with implementing interservice education of officers and it represents the highest form of military professional education. The aim of the education is to receive knowledge and skils that are necessary for planning, commanding and leading war and non-war operations in national and multinational commands, staffs, operations n theatres of war, peace operations as well as understanding the correlations of the elements of national power ad their effect on military activities in peace and wartime.

     
OFFICERS SCHOOL   ČASNIČKA ŠKOLA
 

      U Časničkoj školi školuju se kadeti i kandidati za časnike za temeljne časničke dužnosti, te časnici za niže stožerne, zapovjedne i funkcionalne dužnosti svih borbenih rodova, rodova borbene potpore, službi, struka i njihovih specijalnosti.

     
 
     
NCO's SCHOOL   DOČASNIČKA ŠKOLA
 

      Dočasnička škola školuje cjelokupni dočasnički kadar za sve dočasničke dužnosti u postrojbama, granama i drugim ustrojstvenim jedinicama OS RH.

     
NCO's SCHOOL SERVICE UNIFORM NCO's SCHOOL CAMO UNIFORM HIGH NCO's SCHOOL
Dočasnička škola Dočasnička škola Visoka dočasnička škola
Službena odora Prikrivna (maskirna) odora Službena odora
     
OTHER SCHOOLS WITHIN JOINT COMMAND   OSTALE ŠKOLE UNUTAR UČILIŠTA
 
      Uz redovne oblike izobrazbe na HVU-u se provode razni tečajevi: Strategijsko planiranje, Vojno-diplomatska izobrazba, CISCO akademija mrežnih tehnologija, specijalistički tečajevi engleskog jezika (MLOT, OMLOT, „refresher“), tečaj za prvog dočasnika; voda, satnije i bojne, tečaj za stožernog dočasnika, tečaj za instruktore i više instruktore, tečaj za nižeg i višeg stožernog časnika, tečaj za zapovjednika voda, satnije, bojne i brigade, kao i mnogi drugi.
     

NCO INSTRUCTORS  DOČASNIČKI INSTRUKTORI

 

      Značke za dočasnika instruktora širine su 44 mm i visine 38 mm. Značke za dočasnika instruktora izrađuju se od metala i u tekstilnoj izvedbi. Značke za dočasnika instruktora u tekstilnoj izvedbi izrađuju se u bojama prikrivne vojne odore iste veličine kao i metalne značke.

3.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnim odorama, Narodne Novine 2011.

     
BASIC NCO TRAINING ADVANCED NCO TRAINING ADVANCED NCO TRAINING
Temeljna dočasnička izobrazba (TDI) Napredna dočasnička izobrazba (NDI) Napredna dočasnička izobrazba (NDI)
Camo uniform Prikrivna (maskirna) odora Camo uniform Prikrivna odora Camo uniform   Prikrivna odora
     
 
HIGHER NCO TRAINING HIGHER NCO TRAINING  
Viša dočasnička izobrazba (VDI) Viša dočasnička izobrazba (VDI)  
Service uniform Službena odora Camo uniform   Prikrivna odora  
     
OLDER JOINT COMMAND INSIGNIA  STARIJE OZNAKE UČILIŠTA
 

Glavne faze u razvoju sustava školovanja od 1991. godine do danas su:

 
WARTIME PERIOD RATNO RAZDOBLJE

      Ratno razdoblje – tijekom Domovinskog rata u razdoblju 1991. - 1996. težište je bilo na pripremi, organizaciji i provedbi borbenih operacija na ratištu. Sustav školovanja bio je u izravnoj potpori operacija. Školovanje je bilo u odgovornosti grana: Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HKoV, HRM i HRZ i PZO) na taktičkoj razini, a na operativno-strategijskoj u odgovornosti Glavnog stožera Hrvatske vojske na HVU-u.

     
   
OFFICER's SCHOOL 06 -12 1994.    
Časnička škola lipanj-prosinac 1994.    
Author B. Kokan, 1993    
10,3 x 8.4 cm    
     
PERIOD 1996 - 2002   RAZDOBLJE 1996. - 2002.
 

      U razdoblju 1996. - 2002. sustav školovanja se okrupnjava. Organiziran je u tri granska učilišta (HKoV, HRM i HRZ i PZO) na taktičkoj razini te školama na operativno-strategijskoj (Zapovjedno-stožerna i Ratna škola) kao i na Školi stranih jezika (engleski, njemački, francuski i talijanski). U ovom je razdoblju intenzivno provođen program MPRI – DTAP započet u ožujku 1995. koji je znatno utjecao na promjenu načina promišljanja, organizaciju i provedbu sustava slijedno rastuće izobrazbe i uspostavu sustava borbeno usredotočene obuke.

     
AIR FORCE ACADEMY GROUND FORCES ACADEMY NAVY ACADEMY
"Rudolf Perešin" "Fran Krsto Frankopan" "Petar Krešimir IV"
Author B. Kokan Author B. Kokan Author B. Kokan
Učilište HRZ-a "Rudolf Perešin" Učilište HKoV-a "Fran Krsto Frankopan" Učilište HRM-a "Petar Krešimir IV"
     
NCO's SCHOOL in JASTREBARSKO  DOČASNIČKA ŠKOLA "JASTREBARSKO"
 

      U znaku su unutar žutog tropletnog obruba ispred bijele otvorene knjige dva žuta ukrštena mača i grb Republike Hrvatske iznad njih, u zaglavlju žuta vrpca s crnim natpisom "DČŠ" i u dnu žuta vrpca s crnim natpisom "HV". U crvenoj pruzi zastave žuti je natpis "DOČASNIČKA ŠKOLA HRVATSKE VOJSKE" i u plavoj "JASTREBARSKO".

      Znak Škole kombinira ustaljene simbole OSRH - pleter, ukrštene mačeve i državni grb s otvorenom knjigom kao simbolom znanja odnosno školovanja. Nadlaktični znak škole izrađivan je u Zagrebu 1996. Tada je izrađivana i crna zastavica s tim znakom.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 422, 05/2013.
     
   
Author: Ž. Mareković 1996.    
Veličina: 10,2 x 8,3 cm    
     

PERIOD 2002 -  2007   RAZDOBLJE 2002. - 2007.

 

      U razdoblju 2002. - 2007. sustav školovanja bio je organiziran na granskoj razini (zapovjedništva za izobrazbu i obuku HKoV-a, HRM-a i HRZ-a i PZO-a) te na operativno-strategijskoj razini (Zapovjedništvo za združenu izobrazbu i obuku – ZSŠ, RŠ i ŠSJ). Glavno je obilježje ove faze organizacija i provedba školovanja na razini grana i združenoj razini te početak provedbe školovanja kadeta u suradnji sa sveučilištima u Zagrebu i Splitu. Odrednicama dugoročnog plana razvoja (DPR) definiran je vojnoobrazovni sustav i usvojen je Koncept izobrazbe.

     
GROUND FORCES ACADEMY GROUND FORCES ACADEMY AIR FORCE CADETS  3rd GENERATION
"Fran Krsto Frankopan" "Fran Krsto Frankopan" HRZ kadeti 3. naraštaj
Zapovjedništvo za izobrazbu i obuku Hrvatske Kopnene Vojske Designed in Zagreb 1997.
Službena odora Prikrivna (maskirna) odora  
     
GROUND FORCES CADET NAVY CADET NAVY CADET
Kadet - Hrvatska Kopnena Vojska Kadet - Hrvatska Ratna Mornarica Kadet - Hrvatska Ratna Mornarica
Službena odora Prikrivna (maskirna) odora Prikrivna (maskirna) odora
     
   
CADET    
Kadet  opći znak    
Službena odora    
     

 "Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski" izdanje MORH-a

"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.