CROATIAN ARMY GENERAL STAFF
GLAVNI STOŽER OSRH

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

članak 15.

      Glavni stožer Oružanih snaga (u daljnjem tekstu: Glavni stožer) je združeno tijelo Oružanih snaga ustrojeno u okviru Ministarstva obrane nadležno za pripremu, zapovijedanje, uporabu i korištenje Oružanih snaga. Na čelu Glavnog stožera je načelnik Glavnog stožera nadređen stožerima, zapovjedništvima, postrojbama i ustanovama Oružanih snaga. Načelnik Glavnog stožera je glavni vojni savjetnik Predsjedniku Republike i ministru obrane. Načelnik Glavnog stožera imenuje se na razdoblje od četiri godine i ne može biti ponovno imenovan. Ustroj Glavnog stožera propisuje Predsjednik Republike na prijedlog načelnika Glavnog stožera i uz suglasnost ministra obrane.

Zakon o obrani (Narodne Novine 73/2013)
     
 
GS SLEEVE PATCH for GALA UNIFORM SLEEVE PATCH for SERVICE UNIFORM  
Oznaka glavnog stožera OSRH Oznaka GS OSRH za službenu uniformu  
Author: B. Kokan,  1996. Author: B. Kokan,  1996.  
Veličina: 9,3 x 7,4 cm. Veličina: 9,3 x 7,4 cm.  
     

Članak 83.

      (2) Znak Glavnog stožera Oružanih snaga kao oznaku službe nose djelatne vojne osobe raspoređene ili imenovane na ustrojbena mjesta u Glavnom stožeru Oružanih snaga.

Članak 102.

      (1) Oznaka Ministarstva obrane, oznaka Glavnog stožera Oružanih snaga, oznaka grane Oružanih snaga i zapovjedništva iste razine, oznaka zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga i Ministarstva obrane te oznaka cjelina izvan Oružanih snaga u koje su raspoređene djelatne vojne osobe u tekstilnoj se izvedbi nose na nadlaktici desnog rukava jakne ili košulje 130 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice.

Pravilnik o vojnim odorama, Klasa: 023-03/11-04/15, Zagreb, 26. svibnja 2011.

     
GS SLEEVE PATCH for DESERT CAMO SLEEVE PATCH for WOODLAND CAMO GS SLEEVE PATCH for CAMO UNIFORM
Oznaka GS OSRH (pustinjska odora) Oznaka GS OSRH (maskirna odora) Oznaka GS OSRH za prikrivnu odoru
     
GS SLEEVE PATCH for CAMO UNIFORM GS SLEEVE PATCH (OLD) GS SLEEVE PATCH (OLD)
Oznaka GS OSRH za prikrivnu odoru Oznaka GS OSRH (stara oznaka) Oznaka GS OSRH (stara oznaka)
     

      General Staff of the Croatian Armed Forces is a joint body embedded in the Ministry of Defense. General Staff is responsible for commanding, preparing and using the Armed Forces. Service commanders participate in making key decisions in the General Staff. In the course of daily work, General Staff applies the principles of teamwork, whereby the units of the General Staff coordinate their activities among themselves as well as with the competent bodies of the Ministry of Defense. Chief of General Staff heads the General Staff. He is responsible for its work and superior to the commands, units and institutions of the Armed Forces. He is also the chief Military Advisor to the Supreme Commander and Minister of Defense. In peace, Chief of General Staff answers and reports to the Minister of Defense for implementation of orders. In case of direct threat and wartime, Chief of General Staff takes his orders directly form the Supreme Commander and reports to him for their implementation.

     

 
GENERAL STAFF BREAST PATCH GENERAL STAFF BREAST PATCH  
Prsna oznaka glavnog stožera OSRH Prsna oznaka glavnog stožera OSRH  
     

      Ustroj Glavnog stožera propisuje Predsjednik Republike na prijedlog načelnika Glavnog stožera i uz suglasnost ministra obrane. Glavni stožer OS RH sastoji se od: Kabineta načelnika GS OSRH, Personalne uprave, Obavještajne uprave, Operativne uprave, Uprave za logistiku, Uprave za planiranje, Uprave za komunikacijsko-informacijske sustave, Zapovjednog operativnog središta i Službe Vojne policije.

 
GENERAL STAFF UNITS   PRISTOŽERNE POSTROJBE GLAVNOG STOŽERA OSRH

 

PERSONAL DEPARTMENT   SREDIŠNJICA ZA UPRAVLJANJEM OSOBLJEM

 

      Središnjica za upravljanje osobljem (SUO) je pristožerna postrojba Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (GS OS RH). SUO ima zadaću osigurati pravodobnu popunu OS RH najboljim dostupnim kadrovima te im pružati optimalnu personalnu potporu u njihovu profesionalnom razvoju i staviti čovjeka, kao ključnog čimbenika vojne učinkovitosti, u središte pozornosti vojnog sustava, a upravljanje osobljem temeljiti na načelima jednakih mogućnosti, jedinstvene provedbe i vladavine prava.

     
   
Not in my collection    
     
CENTER FOR COMMUNICATION AND INFORMATION     SREDIŠNJICA KIS

 

      Središnjica KIS formirana je 15. prosinca 2014. godine kao pristožerna postrojba GS OS RH i pravna je slijednica postrojbi veze GS OSRH formiranih od 1991. pa do današnjih dana - Odreda veze GS HV, 40. pukovnije veze GS HV, Središta za obuku vojnika veze, informatike i elektroničkog djelovanja, 40. brigade veze GS OS RH, Pukovnije veze H KoV-a. Središnjica KIS administrira i štiti glavne komunikacijsko-informacijske (KI) sustave s ciljem osiguranja KI usluga te neprekidne i pouzdane KI potpore, Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH u provedbi operacija i misija.

     
     

      The Center for Communication and Information Systems ensures the implementation of defensive processes in the field of communications and information systems and provides technical infrastructure for network-oriented commanding at the strategic level in order to establish information superiority. The Center administers and protects main communication and information (CI) systems with aim to provide CI services and continuous and reliable CI support to the Ministry of Defense and Croatian Armed Forces in the execution of operations and missions.

     
INTELIGENCE OPERATIONS CENTER    SREDIŠNJICA ZA OBAVJEŠATJNO DJELOVANJE

 

      U skladu s odredbama Dugoročnog plana razvoja OS RH za razdoblje 2015. – do 2024. godine i odlukom Predsjednika Republike, iz sastava Središnjice elektroničkog izviđanja i Vojnoobavještajne bojne Hrvatske kopnene vojske, u prosincu 2014. ustrojena je Središnjica za obavještajno djelovanje (SOD), kao pristožerna postrojba Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Dan vojnoobavještajnog roda Oružanih snaga Republike Hrvatske 21. prosinca ujedno se obilježava kao i Dan postrojbe.

      Temeljna misija postrojbe je pružanje združene vojno obavještajne potpore Oružanim snagama u izvršenju mirnodopskih zadaća, provedbi ratnih i neratnih operacija te provoditi poslove strategijskoga elektroničkoga izviđanja za potrebe sigurnosno-obavještajnih agencija Republike Hrvatske.

     

      In December 2014, in accordance with the provisions of the 2015-2024 Long-Term Development Plan of the Croatian Armed Forces and by the Decision of the President of the Republic, the Intelligence Operations Centre of the Croatian Armed Forces was established as a sub-staff unit of the General Staff of the Croatian Armed Forces from the units of Electronic Surveillance Centre and the Military Intelligence Battalion. 21 December is celebrated as the unit’s day, being also the day of the Croatian Armed Forces military intelligence specialty.

      The basic mission of the unit is to provide a joint military intelligence support to the Armed Forces during the execution of peacetime tasks, combat and non-combat operations, and to carry out strategic electronic surveillance for the needs of security and intelligence agencies of the Republic of Croatia.

     

ELECTRONIC  SURVEILLANCE   SREDIŠNJICA ELEKTRONIČKOG IZVIĐANJA

 

      Središnjica elektroničkog izviđanja (kratica: SEI) djeluje u okviru vojno-obavještajnog sustava RH.  Središnjica provodi strateško elektroničko izviđanje za potrebe obavještajnog osiguranja na najvišim razinama odlučivanja i zapovijedanja te elektroničko djelovanje u potpori izvođenja operacija Oružanih snaga. Podaci prikupljeni elektroničkim izviđanjem obrađuju se i distribuiraju korisnicima u sklopu jedinstvenog obavještajnog sustava u Hrvatskoj. Prema Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu Repub­like Hrvatske provodi strategijsko elektroničko izviđanje za potrebe SOA-e i VSOA-e. U svojem sastavu integrira elemente za elektroničko izviđanje i elektroničko djelovanje u OS RH, a u djelovanju u operacijama komplementarno se nadopunjava s vojno-obavještajnom bojnom HKoV-a. Središnjica broji oko 400 pripadnika profesionalnog sastava.

     
   
RIGHT SLEEVE for WOODLAND CAMO    
Oznaka za prikrivnu odoru    
     

MILITARY INTELIGENCE BATTALION   VOJNOOBAVJEŠTAJNA BOJNA

 

      Vojno-obavještajna bojna (VOb), obavještajna je postrojba te svojevrsna potpora  postrojbama OSRH. Ustrojena je 2000. g. tijekom preustroja OSRH spajanjem 350. diverzantskog odreda Glavnog stožera, 1. izvidničko-diverzantske satnije GS "Anguilla", 74. satnije elektroničkog djelovanja GS, 280. voda bespilotnih letjelica GS te je kasnije priključen dio 1. Hrvatskog gardijskog zdruga, a do 2007. djelovala je kao 350. VOb. Pripadnici ove bojne osposobljeni su za padobranske desante, izviđanja iza neprijateljske crte, upravljanje bespilotnim letjelicama, izviđanje i ometanje protivničkih radio veza, alpinizam i diverzantske akcije. Nadzirati i snimati cilj, prikupljati podatke i selektirati ih, odvojiti bitne od nebitnih, ne doći u kontakt s neprijateljem, izbjeći sukob i neprimjetno se izvući - samo je dio zadaća pripadnika VOb-a.

     

 

 
OLD INSIGNIA    
Stara oznaka    
     
MILITARY POLICE REGIMENT    PUKOVNIJA VOJNE POLICIJE

 

      Pukovnija Vojne policije (PVP) je slijednica bojni Vojne policije OSRH. Od listopada 2004. godine Vojna policija je rod borbene potpore. Razvoj OSRH je pred nju postavio nove zahtjeve te je bilo nužno odrediti i nove vojno-policijske specijalnosti. Svaki segment njezina rada zahtijeva stručne ljude točno određenog profila, specijalizirane i osposobljene za specifična područja. Neovisno o specijalnostima, vojni se policajci Pukovnije Vojne policije u svim segmentima svog posla vode načelima objektivnosti i pravilima struke te poduzimaju brojne preventivne mjere. O njihovoj uspješnosti ovisi sigurnost ne samo djelatnika MORH-a i OSRH nego i stranih vojnih i civilnih izaslanstava koje dolaze u službene i protokolarne posjete. Osim u zemlji pripadnici Pukovnije Vojne policije vojno-policijske poslove raznih specijalnosti obavljaju i u međunarodnoj vojnoj operacijaji ISAF u Afganistanu.

     
OLD SERVICE UNIFORM PATCH   K-9 EOD
Stara oznaka za rukav službene uniforme   Protudiverzijska zaštita
     

      The Military Police Regiment carries out military police duties in the Ministry of Defense and the Armed Forces. The Regiment protects personnel, facilities and premises important to the Ministry of Defense and the Armed Forces. It undertakes preventive and repressive measures for prevention of criminal offenses, misdemeanors and violations of military discipline and conducts criminal investigations as required by the law.

     

HONOUR GUARD BATTALION   POČASNO-ZAŠTITNA BOJNA

 

    Počasno-zaštitna bojna obavlja ceremonijalne i druge zadaće za Predsjednika Republike, za Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane te kao pristožerna postrojba odgovara Načelniku Glavnog stožera. Zapovjednika počasno-zaštitne bojne, na prijedlog načelnika Glavnog stožera imenuje vrhovni zapovjednik. Zapovjednik je odgovoran načelniku Glavnog stožera OS RH, ministru obrane te vrhovnom zapovjedniku. Dan Počasno zaštitne bojne obilježava se 1. rujna. Postrojba je smještena u Vojarni "Tuškanac" u Zagrebu i broji 300-tinjak pripadnika. Počasno-zaštitna bojna nastala je iz dijela 1. hrvatskog gardijskog zbora. Od 2011. godine pripadnici Počasno-zaštitne bojne izvode počasno ceremonijalni program koji je kombinacija počasnih i vježbovnih postupaka, a izvodi ga 20 pripadnika Bojne.

 
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH
Oznaka za desni rukav Oznaka za desni rukav Oznaka za desni rukav
 

      Ustroj i zadaće bojne su slijedeći: Zapovjednikova skupina - zamjenik zapovjednika i prvi dočasnik, Počasna satnija - bavi se protokolarno–ceremonijalnim radnjama, dočekuje i ispraća Predsjednika RH, strane predsjednike država, premijere i ministare obrane, daje počasni pozdrav te sudjeluje u polaganju vijenaca u posebnim prilikama, Zaštitna satnija – pruža vanjsko osiguranje Predsjedničkih dvora i Vila Prekrižje te osigurava vojarnu Tuškanac, Satnija za osiguranje – obavlja unutarnje osiguranje Predsjedničkih dvora, protu-diverzijsku zaštita na ulazima u objekte, sanitetsko-toksikološko osiguranje te prijevoz osoba.  Opslužna satnija - osigurava sve djelatnosti opskrbe, Mornaričko počasno-zaštitna satnija - bavi se poslovima osiguranja i zaštite štićenih osoba za vrijeme boravka u rezidencijama na otoku, te protokolarno-ceremonijalnim radnjama.

 

   
LEFT SLEEVE PATCH (old)    

Oznaka za lijevi rukav - stara

   
     

      Pripadnici Počasno-zaštitne bojne za vrijeme obnašanja počasnih zadaća nose službene vojne odore sve tri grane Oružanih snaga uz modifikacije odora potrebnih za obavljanje počasnih zadaća. U prigodi odavanja vojnih počasti kao dopunske dijelove službenih vojnih odora pripadnici nose i dugi kaput, posebne čizme, posebne sužene hlače, posebni remen s uprtačem te bijele rukavice, odnosno posebne detalje koji ukrašavaju počasnu odoru, pa se njihova odora ipak razlikuju od službene odore. Za vrijeme obnašanja počasnih zadaća na službenoj vojnoj odori nose tropletu vrpcu zlatne ili srebrne boje na desnom ramenu. Kada ne obavljaju počasne zadaća pripadnici nose crvene beretke, s grbom postrojbe na desnoj strani beretke.

      Počasnu ceremonijalnu vojnu odoru nose pripadnici Počasno-zaštitne bojne pri obavljanju počasno-ceremonijalnih radnji sukladno posebnoj zapovijedi. Počasna ceremonijalna vojna odora vojnika i dočasnika je u crveno-crnoj, a časnika u bijelo-crnoj kombinaciji. Radi se o odori pripadnika 1. gardijske počasne bojne, koja je ponovno uvedena u uporabu 2011. godine.

     
OLD GENERAL STAFF UNITS INSIGNIAS
STARE OZNAKE PRISTOŽERNIH POSTROJBI GLAVNOG STOŽERA OSRH

 

TRAINING COMMAND   ZAPOVJEDNIŠTVO ZA OBUKU

 
   
     
     
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.